is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne gewone vergaderingen en Drost en Gedeputeerden op hunne rechtdagen. Dit werk is gereed over 1600—1700 De voortzetting daarvan is echter tijdelijk gestaakt, omdat de inventarisatie veel schrijfwerk opleverde voor den klerk, die zich met do indiceering onledig hield. Bovendien scheen 't aanbevelenswaardig een minder omslachtige wijze van indiceeren te volgen waardoor en de indices practischer zouden zijn ingericht èn de' zaak vlugger zou opschieten. Wel eischt dit meer nadenken bii het vervaardigen der fiches, waarop de indices voorloopig zouden moeten worden geschreven. In verband met de inventari satie is echter dit werk niet verder voortgezet kunnen worden.

n alphabetische index was intusschen begonnen doch moest later worden gestaakt, evenals eene aangevangen practischer indiceering. Zoodra de inventarisatie, die voorloopig van meer belang is, zulks toelaat, zullen de indices worden vervolgd.

In verloop van tijd is de inventarisatie der staten-archieven van de opgenomen rechterlijke archieven en van de in bruikleen ontvangen kerkelijke archieven gereed gekomen. Zeer fortuinlijk is hare geschiedenis niet. Ik vermeldde reeds, dat de heer G R. W. Kijmmell waarschijnlijk ook tijdens zijn rijksarchivarisschap voort schijnt te zijn gegaan met de vervaardiging van chronologische lijsten op dossiers en pakken. Doch ook aan eene wetenschappelijke inventarisatie is door hem de hand geslagen waarover hij herhaaldelijk met den algemeenen rijksarchivaris' in briefwisseling is geweest. Hij was daarin evenwel niet gelukkig, „een daarvoor ingezonden plan voldeed .... niet, wtarom „nu een nieuw plan wordt ontworpen" '). Andere plannen zijn gevolgd, maar hebben evenmin geleid, voor zoover thans nog te onderkennen valt, tot eene definitieve afwerking van eenig archief in 's rijks depót aanwezig.

Zijn opvolger Mr. S. Gratama, die bij koninklijk besluit d d 12 Augustus 1887 N°. 20 met ingang van 1 September d. a. v.' na 't overlijden van den heer Kymmell tot rijksarchivaris in Drente was benoemd, heeft ontwerpen gemaakt voor eene inven-

) Overzicht van de inventarissen der oude rijksarchieven in Nederland s Gravenhage, 1884, bladz. 42. '