is toegevoegd aan je favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meente- ') en de kerkelijke archieven van Drente en inventarissen van de oude archieven der gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Meppel en enkele schuitengerechts-archieven.

Ook persoonlijke onderzoekingen hadden af en toe plaats, somtijds over genealogie doch dikwijls over geschied- of rechtskundige onderwerpen. Enkele proefschriften zijn geschreven met gebruikmaking van wat de Drentsche archieven opleverden, terwijl voornamelijk de Nieuwe Drentsche Volksalmanak voorzien werd van bijdragen, waarvoor uit de oude staten-archieven was geput.

Belangrijke en minder belangrijke aanwinsten zijn aan 't rijksarchief ten deel gevallen, terwijl ook zeer omvangrijke archieven in bruikleen zijn afgestaan. Onder deze laatste noem ik als de grootste slechts de archieven van 't Provinciaal kerkbestuur van Drente 2) en de Classicale besturen in de provincie 3) en 't huisarchief van Batinge4); terwijl van den gouverneur, van Gedeputeerde Staten s) en van het gemeentebestuur van Coevorden 6) de archieven tot 1851 en van het gemeentebestuur van Meppel het oud-archief7) in 's rijks depót ter bewaring werden ontvangen. Ook de Ned. Herv. diaconie te Coevorden gaf het oudste deel van haar archief in bruikleen. Zoo heeft dus 't rijksarchief in Drente zijn doel grootendeels bereikt: om te worden de bewaarplaats van de oude archieven in de provincie; althans de belangrijkste hebben daar thans een onderkomen gevonden.

') Gelijk ook zijn voorganger de heer G-. R. W. Kijmmell had gedaan. s) Jaarverslag van den rijksarchivaris over 1892, in Verslagen omtrent 's rijks oude archieven XV bladz. 481.

a) Jaarverslagen als voren over 4898—1900, in Verslagen als voren XXI. bladz. 532, XXII bladz. 690, XXIII bladz. 807.

4) Jaarverslag als voren over 1903, in Verslagen als voren XXVI bladz. 413.

5) Jaarv.erslag als voren over 1903, in Verslagen als voren XXVI bladz. 414. °) Jaarverslag als voren over 1904, in Verslagen als voren XXVII bladz. 435

en Jaarverslag over 1906, in Verslagen als voren XXIX blad. 444/5. 7) Jaarverslag als voren over 1904, in Verslagen als voren XXVII bladz. 435.