is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

serie zijn bewaard geworden met 't oog op de daarin behandelde zaak; somwijlen is dit ook geschied met minuteele resolutiën, doch 't was niet altijd doenlijk hieromtrent de noodige zekerheid te verkrijgen.

Eindelijk bleven over enkele serieën en tal van dossiers en losse stukken over bepaalde onderwerpen, die in geene der reeds beschreven rubrieken eene plaats konden vinden. Deze zijn vereenigd in eene afdeeling Varia, die de eerste afdeeling (de archieven tot 1805) besluit. Zij zijn geplaatst in eene alphabetische volgorde naar de onderwerpen, waarop zij betrekking hebben. Gedeeltelijk althans zullen zij stammen uit een dossiers-kast, wellicht uit 't onfraaie meubel, dat zich bij mijne ambtsaanvaarding in de archivaris-kamer bevond, doch later met andere overbodige meubels is verkocht. En in de dossiers-kast waren zij natuurlijk alphabetisch geordend op gelijke wijze als nu is geschied. Gedeeltelijk zelfs vertrouw ik dezelfde „Stichwörter" te hebben gebruikt; wanneer ik althans mag aannemen, dat in oude inventarissen de daar opgegeven summiere omschrijving van 't dossier overeenkwam met 't toen gebruikte „Stichwort." Voor sommige stukken was 't gewenscht een onder-rubriek te vormen, wanneer er éen band was, die alle stukken kon binden. Zoo b.v. „grondschatting," „Coevorden," „Meppel," „Ruinen" enz.; onder-rubrieken, die desnoods tot rubrieken hadden kunnen worden verheven, voor welke verheffing echter geene noodzakelijkheid aanwezig was.

Deze alphabetische rangschikking heeft daarbij dit groote voordeel, dat een alphabetische index schijnt te kunnen worden gemist met betrekking tot de in den inventaris voorkomende onderwerpen; een index, die men anders juist bij een inventaris als de onderhavige zoude wenschen. Uit de tot nu toe opgedane ervaring meen ik te mogen besluiten, dat een dergelijke index hier overbodig is. In de jaren toch, dat de inventaris gebruikt is ten archieve èn door de ambtenaren èn door hen, die onderzoekingen in de oude staten-archieven kwamen instellen, is geene behoefte aan zulk een index gevoeld. De gebruiker was spoedig in de inrichting thuis en vond haar practisch. Zij moge dit voor een ieder zijn, zoodat de inventaris het nut aanbrenge, dat met zijne samenstelling werd beoogd.