is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijze van aanduiding „Kerkelijke zaken" enz. overgenomen, hoewel de titels zouden moeten luiden: „Stukken betreffende de „bemoeiingen van Ridderschap en Eigenerfden met de aangelegenheden der Gereformeerde kerk in het landschap Drente" enz. Voor den gebruiker van den inventaris scheen deze verkorting te verkiezen.

Voor den gebruiker zij verder opgemerkt, dat deze inventaris zal gevolgd worden door een waarin de stukken worden omschreven, die afkomstig zijn van ambtenaren al of niet in qualiteit en particulieren. De groote voorraad stukken van dien aard en de omvang, dien deze inventaris toch reeds ontving, rechtvaardigen om practische redenen het uitgeven in een afzonderlijk deel.

Eene uitzondering is alleen gemaakt voor de archieven van de advocaten-fiscaal en den procureur-generaal, die te nauw samenhangen met de archieven der concurreerende colleges, dan dat scheiding geoorloofd scheen.

Wat betreft de samenvoeging van ambtenaren en particulieren, deze kwam mij gewenscht voor, omdat van vele ambtenaren stukken tot ons zijn gekomen, door hen ontvangen of opgemaakt al of niet in qualiteit. Deze zouden dan moeten worden gesplitst, wat mij hoogst ongeschikt scheen bepaaldelijk voor den onderzoeker. Juist toch de aanwezigheid van beiderlei soort papieren geeft inlichtingen en aanwijzingen, die men ontbeert, wanneer slechts een der beide rubrieken ons wordt voorgelegd. Men zou dus verlangen eene voortdurende verwijzing. Doch practischer dan dit scheen 't, de beide rubrieken naast elkaar te stellen, zonder ze te vereenigen. Op deze wijze komt men ook tegemoet aan 't bezwaar, dat niet van alle stukken blijkt, of zij in qualiteit werden opgemaakt.

Ten slotte moet ik hier een tweetal namen noemen, en wel van de heeren A. Oltmans, amanuensis, en H. Bondek, tijdelijk beambte bij 's rijks archief in Drente, die beiden het hunne ertoe hebben bijgebracht, om de inventarisatie der Drentsche archieven geregeld van stapel te kunnen doen loopen.