is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. Brieven door (Drost en) Gedeputeerden, den drost en den landschapssecretaris ontvangen van, en minuten van brieven door Drost en Gedeputeerden verzonden aan commandeurs van Coevorden. 13/3 Juli 1602—1678 December 14.

1 portefeuille.

N' B. De in den tekst bedoelde brieven worden hier slechts gevonden, voorzoover zij niet zijn ingedeeld bij dossiers. Aanwezig zijn brieven van de jaren 1602, 1624, 1632, 1635, 1637, 1639, 1641, 1642, 1645—1647, 1654, 1660, 1665, 1668, 1671 — 1674^ 1678.

De brieven d.d. 1602, 1637-1641, 1646. 1647 en 1665 zijn bovenaan gevlekt en gehavend. De brief d.d. 1660 heeft op het midden veel van vocht geleden. Brieven d.d. 1671 — 1674 kunnen behoord hebben bij de oorlogstijdingen van die jaren (zie Inv. n°. 829 (afd. Varia)); er zijn echter geen bepaalde aanwijzingen aanwezig, die de overbrenging noodig maken.

ken brief d.d. 1789 vindt men in Inv. N°. 94.

2». „ Brieven ende rescriptiën aen ende van Harmen Geebs „end j'. van den Boetselaer, ontfangers." - Brieven door Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door dat college verzonden aan den ontvanger der contributiën H. Gerrijsenn. 25 Februari 1601 — 1614 Juni 23.

1 portefeuille (verbroken lias).

24. „Twee liassen concernerende de „Heerlickheit van Runen."" 27 Augustus 1600-1628 Aug. 2 en z. j.

1 portefeuille (2 verbroken liassen).

XB. De brief d.d. 16 Januari 1627 van Nic. van Kinschot te 's Gravenhage aan Drost en Gedeputeerden, betreffende hun proces met den heer van Ruinen over het ressort der heerlijkheid, is op 27 Nov. 1905 geschonken door den heer H. J. Oostino te Assen.

25. „Een liasse van brieven van de rentmeester van de „domainen ende anders de domainen aengaende, geteijckent „Do„mainen"." — „Concepten van brieven, rescriptiën ende andere „acten nopende de domeijnen, in een liasse, geteijckent „Doornamen"." — Brieven en stukken door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen en minuten van