is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zijner charge . . . so in qualiteijt als tractement". Op 4 Maart 1665 herinnert hij eraan, hoe reeds meer dan een jaar geleden aan zijn zoon de toezegging is gegeven, dat beider tracteiaent zou worden verhoogd. Een vraag, die hij op 1 Maart 1666 N. S. herhaalt, omdat nog steeds niets was gevolgd op de belofte.

Blijkbaar hebben dus vader en zoon enkele jaren met elkander bet agentschap waargenomen.

Hoewel 't boven medegedeelde den indruk wekt, dat de zoon reeds sedert 1663 den titel van agent heeft gevoerd, schijnt dit toch niet geheel juist. Immers in de rekeningen van den landschapssecretaris, die den agent zijn honorarium uitkeerde, komt slechts de vader voor als agent tot in die over 1667/8. In die over 1668/9 wordt betaald aan „d'erffgen. van wilen den agent „Mr. Marten van Persijn" en verder aan „den agent Mr. Andries „tan Persijn," welke laatste in de rekening over 1669/70 voor gelijk bedrag geboekt staat als zijn vader vroeger.

Men zou geneigd zijn, hieruit af te leiden, dat'vader en zoon te zamen enkele jaren het agentschap hebben waargenomen, en beiden door Drente beschouwd zijn als agent.

78. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden, Drost en Gedeputeerden en den landschapssecretaris ontvangen van of namens den agent van Drente in 's Gravenhage M'. C. Wolfsen. 16 April 1678—1690 November 4.

1 portefeuille.

NB. De laatste brief schijnt gelegen te hebben bij Generaliteitsbrieven volgens de moeten. - Hierbij 3 minuten van antwoorden (d.d. 15 Mei 1680, <26 Nov. 1681 en 19 Mei 1688), misschien bewaard geweest bij de algemeene verzameling vermeld in Inv. N°. 93, en een minuut of afschrift van een brief d.d. 2 Dec 1681 (van Wolfsen en Hoppinck?) aan de Staten van Drente.

74. Brieven door den landschapssecretaris ontvangen van den agent van Drente in 's Gravenhage j. van Vollenhove. 2 Januari 1714—1753 Augustus 15.

1 omslag.

NB. Hierbij een minuteele brief d d. 15 Augustus 1753 van den secretaris Mr. C. W. Ellents aan den agent.

75. Brieven door Drost en Gedeputeerden en den landschaps-