is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

secretaris ontvangen van den agent van Drente in 's Gravenhage M'. F. W Schiefel. 5 Juli 1772-1775 Maart 11.

1 omslag.

76. Brieven door den landschapssecretaris ontvangen van den agent van Drente in 's Gravenhage Mr. P. van Petten. 12 Mei 1781-1789 Juni 13.

1 omslag.

77. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan gecommitteerden van Drente.

24 Augustus 1603-1658 SePtember 6

Augustus 26

1 doos (verbroken liassen) en 1 portefeuille.

NB. In het begin der 17Jeeeuw was het gewoonte deze stukken te liasseeren. Na het overlijden van den landschapssecretaris Hübertüs Weijnichman (1627) werd deze gewoonte prijsgegeven. Af en toe werd echter nog een stuk aan de lias gehecht. De lias loopt door tot 15 Augustus 1635, terwijl de niet-geliasseerde serie begint met 13 December 1628. De inventaris d.d. 1627 vermeldt 2 liassen van dezen aard n.1.:

1. „Liasse geteijckent „Gecommitteerden van de lantschap", „continerende eenige concepten van brieven aen eenige gecommitteerden van verscheijdene saeken geschreven, mitsgaders „eenige missiven ende antwoorden aen deselve";

2. „Brieven ende rescriptiën van verscheydene gecommitteerden „der lantschap Drente; in een liasse".

78. „Een liasse geteyckent „Nabuir-Provinciën ende Steden", „continerende concepten ende brieven van ende aen de nabuir„provinciën ende steden geschreven." — Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan provinciën en steden behoorende tot de Unie. 29 Mei 1602—1637 December 9.

1 doos (verbroken lias).

79. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die colleges verzonden aan de Staten van Stad en Lande en Burge-