is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

systeem van bewaring toegepast: alle brieven werden, voorzoover ze niet bij dossiers of wellicht bij enkele reeds gevormde rubrieken

werden ingedeeld, geborgen in 2 verzamelingen : a. de ingekomen bleven jaarsgewijze bijeengevoegd, b. de minuten der uitgaande brieven eveneens jaarsgewijze bijeengevoegd. Dit systeem is voor de ingekomen brieven gevolgd tot 1690, voor de minuten der uitgaande brieven tot 1696. Daarna werd in hoofdzaak tot de oude wxjze van bewaring teruggekeerd, behalve dat er geene liassen werdeu gevormd. De brieven van en aan de stadhouders en eenige andere der oude rubrieken werden voortgezet; daarentegen werden die van en aan de provinciën gesplitst over die provinciën.

80 ên 81 V X" f' 32' ^ 52' M' «'• "• 65' «, 79, en 81 komen brieven voor ook over 1678—1690, welke om

verschillende redenen den indruk wekken, dat zij niet bg deze hier

omschreven algemeene verzameling bewaard zijn geweest.

93. Minuten van brieven verzonden door Ridderschap en igenerfden en Drost en Gedeputeerden. 1678—1696 Juli 30.

1 portefeuille.

^ Zie de noot bij het vorig nummer.

94. Brieven door Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden ontvangen van, en minuten van brieven door die

Th nT Zï°QÏZ T VerschilIende personen en autoriteiten, lo Oct. 1691 — 179o Januari 16.

1 portefeuille.

95. Requesten aan Ridderschap en Eigenerfden en Drost en Gedeputeerden, meerendeels met apostille. 1616-1672 1699? 1753, 1776, 1786. ' '

1 portefeuille.

NB Enkele stukken (d.d. 1609 en 1616) zijn geliasseerd geweest. Het kan zijn, dat omtrent zulke requesten een schrijven werd gericht b.v. aan den stadhouder, aan de Staten-Generaal enz. en trequest dan in 't minuteele „voorschrijven" werd gelegd.

™»n Ir"1675 draagt in dorso' behalve de nummers

" ' " ' " ' . "32 '» tot opschrift: „Hyronder is mede acte, * hyn Excellentie Raebenhaupt als drossart uit het derde part „van de breucken op de lottinck vervallen voor de armen heefft „versocht te geven een gedielte an arme soldaten".

96. „92. Notule van 75 requesten- voor desen ingedient,