is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ oor in de portefeuille ligt eene lijst van de ontbrekende minuten alsmede van de in de notulen aanwezige stukken, waarvan de meeste blijkbaar steeds daarbij hebben gelegen.

11©. Bijlagen tot de minuteele notulen van de Provisioneele Representanten over 11 Februari—13 April 1795 en daarin als zoodanig aangewezen, genummerd Nos 1—47. Met lijst.

1 portefeuille.

NB. De nummers 3 en 36 zijn dubbel. Ontbreken N°s. 5, 6, 8, 11, 12, 20, 21, 25, 33, 36 (tweede), 38, 39, 40, 44, 47.

111. Brieven door de Provisioneele Representanten ontvangen van colleges en ambtenaren in Drente. 11 Februari—15 Maart 1795.

1 portefeuille.

112. Requesten aan de Provisioneele Representanten. Maart 1795.

1 omslag.

NB. Ofschoon ongetwijfeld eene grootere verzameling heeft bestaan, zijn slechts 2 requesten aanwezig:

a. van Mr. H. J. Verschuur, verzoekende, op grond van 't besluit van de Provisioneele Representanten d. d. 16 Febr. 1795, herstelling in zijn post als schulte, waaruit hij in 1788 wegens zijne patriottische gevoelens was ontslagen; in dorso gemerkt „N°. 6", niet behoorende tot de „adressen" (Inv. N°. 571 (afd. Varia));

b. van de ingezetenen van Kuinerwold, verzoekende in de plaats van den door hen ontslagen schulte een anderen schulte te mogen verkiezen.

113 Publicatiën uitgevaardigd door de Provisioneele Representanten. 15 Februari—31 Maart 1795.

1 omslag.

NB. Aangezien de minuten niet bewaard zijn gebleven, is deze collectie gevormd uit een exemplaar der gedrukte publicatiën.

De publicatie d.d. 25 Febr. 1795 is aangekocht op eene boekverkooping bij van Stockum te 's Gravenhage 6 op 7 Maart 1907.

114. Concept-notulen van de Representanten d.d. 23 April 1795 en 12 Januari 1798 (onvolledig). Met geloofsbrieven en instructiën, door kerspelen afgegeven aan hunne representanten, d.d. Maart, Mei en Augustus 1797.

I portefeuille.