is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Vóór 1670 zijn de ordonnantiën bijna uitsluitend ten behoeve van de ingezetenen van een kerspel, daarna bijna uitsluitend ten behoeve van particulieren. Waarschijnlijk is de oorzaak van deze verandering gelegen in het feit, dat voor de ordonnantiën ten behoeve der kerspelen een afzonderlijk protocol werd aangelegd, in drieën gesplitst (zie Inv. N°. 494 (afd Liquidatie met de Generaliteit)).

Dat protocol behoorde eene plaats te ontvangen naast het in den tekst genoemde; doch uit de oude inventarissen blijkt, dat het nimmer zelfstandig werd beschouwd. Uit de splitsing, niettegenstaande de doorloopende folieering, is daarentegen vrij zeker vast te stellen, dat ieder der 3 stukken afzonderlijk werd bewaard bij de stukken betreffende de op dezelfde zaak betrekking hebbende declaratiën.

174. „Extra-ordinarisseongerepartitieerdeoorlogslasten",enz.— Register bevattende afschrift of aanteekening der ordonnantiën, geslagen tot betaling der quote van Drente in de niet-gerepartitieerde oorlogslasten der generaliteit, met tusschenvoeging van decharges, recepissen enz., ingevolge waarvan de ordonnantiën warden geslagen. 27 December 1631 — 1798 April 14.

3 deelen.

NB. De ordonnantiën werden geslagen over:

27 December 1631 —1794 December 18 door Drost en Gedeputeerden ;

26 Maart 1795 door de Provisioneele Representanten;

28 April 1795—1798 Januari 25 door de Gecommitteerde Representanten ;

20 Maart—14 April 1798, door het Intermediair Administratief Bestuur;

terwijl onder de laatste ordonnantie staat aangeteekend: „Verbolgens geprothocolleert in het prothocol van oorlogslasten de r ordonnantiën van betaling aan de Generaliteit en verder extraordinaire".

175. „Ordonnanciën op allerhande voorvallende kosten in de «magazijnen tot Coevorden etc., beginnende met den jaere 1650". — Register der ordonnantiën, geslagen op den ontvanger(-generaal) van Drente tot betaling (over 1650—1795) van het tractement van den commandeur te en van de onkosten ten behoeve van de vesting Coevorden; met tusschenvoeging (in den beginne) van de