is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze stukken zijn beschreven in den inventaris M aosin onder N°. 10. Volgens een aanteekening van Mr. S. Gkatama was daarbij de kaart van 1614. Ze is daarom hier weder bij gevoegd.

Zij betreffen de tusschenkomst van Drente en Overijsel in het geschil tusschen den heer van de Eese en de bewoners van het Westeinde van Nijensleek over den eigendom van land en water, gelegen tusschen beide plaatsen. Dit geschil werd beëindigd bij sententie van den Hoogen Raad d.d. 23 Juni 1635 en overeenkomst tusschen partijen d.d. 15 November 1649.

240. „In Overijssel d' benabuirden geen naercoop te nemen. ,1633. 84''.— „ Verbott van naercoop in Overijssel van Drentse „ingesetenen". — Briefwisseling van Drente met Overijsel naar aanleiding van het plakkaat van Drost en Gedeputeerden, waarbij aan de niet-ingezetenen van Drente wordt ontzegd het recht van naarkoop van aldaar (in Drente) verkochte goederen. 1633.

1 dossier.

NB. De Staten van Overijsel verzochten aan Drost en Gedeputeerden het plakkaat voor hunne ingezetenen niet van toepassing te verklaren, onder mededeeling dat door hen een gelijk verbod was uitgevaardigd voor personen buiten Overijsel, ten opzichte van in hunne provincie verkochte goederen. Dit verbod zoude worden gehandhaafd, totdat door Drente de gevraagde verklaring was afgegeven.

241. Stukken afkomstig van gecommitteerden van Drente om met die van Overijsel te bespreken: 1. afschaffing van den turftol; — 2. voorziening in de vacatures in de commissie „tot „de waeterleydinge van het Meppeler diep"; — 3. uitvoering van het vonnis van den Hoogen Raad tusschen die van de Eese en Nijensleek. 1639/40.

1 bundel.

242. Stukken betreffende de medewerking van Drente met Overijsel tot den bouw eener nieuwe sluis aan de Zwarte-sluis, de oplossing van de daarbij gerezen geschillen en de klachten van Drentsche zijde over tolheffing, 1649/51. Met enkele stukken betreffende de weigering van Johan van Echten, het door Drente toegestane subsidie af te geven aan zijne medeparticipanten tot den opbouw der sluis, 1654, 1659.

1 dossier.