is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

276. Stukken afkomstig van de gecommitteerden van Drente ter bespreking met die van Overijsel van de geschillen tussclien deze provincie en Drente over de verbetering van den afvoer der Drentsche wateren en de heffing van verschillende tollen te Zwartsluis. 1783.

1 bundel.

277. Stukken — hoofdzakelijk briefwisseling van Drente met Overijsel — over feitelijkheden, door ingezetenen van Zuidwolde, Hoogeveen en Lutten gepleegd in verband met het hangend geschil over de grensscheiding aldaar. 1789/92.

1 dossier.

NB. Zie de noot bij Inv. N°. 269.

Naar aanleiding van eene klacht van Gedeputeerde Staten van Overijsel over feitelijkheden door die van Hoogeveen te Lutten gepleegd, benoemden Ridderschap en Eigenerfden in 1786 eene commissie tot onderzoek en oplossing der geschillen. Den 31 Augustus 1790 werd door hen met gecommitteerden van Overijsel overeengekomen, de geschillen te doen oplossen door twee raden uit het hof van Utrecht. Dezen deden uitspraak op 26 Maart 1792. Van 1786—1789 zijn geene stukken aanwezig, hoewel de commissie, blijkens de resolutie van Ridderschap en Eigenerfden wel de zaak ter hand had.

278. Stukken afkomstig van de commissie uit Ridderschap en Eigenerfden ter oplossing van het geschil over de grensscheiding tusschen Drente en Overijsel bij Zuidwolde, Hoogeveen en Lutten. 1790/92.

1 dossier en 2 kaarten.

NB. Zie de noot bij Inv. N°. 277. — De hierbij gevoegde kaarten werden op last van de Drentsche gecommitteerden vervaardigd.

279. „Stukken van Meppel de tollen betreffende. N°. 12".— Bezwaren tegen den door Overijsel te Zwartsluis geheven tol van goederen voor Drente bestemd of uit Drente afkomstig, op verzoek van de Gecommitteerde Representanten bij hen ingediend door inwoners van Meppel (genummerd 1—7); met eene „memorie" van de hand van den secretaris Mr. H. Vos, „over de tollen, die „in Overijssel gevordert worden". 1796.

1 dossier.