is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288. Stukken —, hoofdzakelijk briefwisseling tusschen Drente en Friesland, — betreffende het vaststellen door wederzijdsche gecommitteerden van de provinciale grensscheiding bij Een, Norch, Smilde en Diever. 1727/31 en 1733/38.

1 portefeuille en '2 kaarten.

NB. Op de eene kaart zijn de punten aangegeven, genoemd in de overeenkomst d.d. 3 Oct. 1737. Ze is daarom hierbij gevoegd. Van de andere is 't niet zeker, of ze hier behoort.

Na eene briefwisseling in 1727 en 1728 sloten wederzijdsche gecommitteerden den '2 Juni 1731 eene overeenkomst, waarbij de grens gedeeltelijk werd vastgesteld. Deze overeenkomst werd door de Staten van Friesland bekrachtigd i. d. 28 Juli 1731. Bij missive van dienzelfden datum verzochten zij tevens, om ook de grens van het overige gedeelte thans vast te stellen en het afgedane gedeelte zoodanig door een greppel af te bakenen, dat het niet weder aanleiding tot geschil kon geven. Van bekrachtiging door Ridderschap en Eigenerfden blijkt niet. Toen de Staten van Friesland op 27 Februari 1733 nog geen antwoord op hun voorstel hadden ontvangen, schreven zij opnieuw aan de Staten van Drente, daarbij tevens vragende de overeenkomst d.d. 1731 goed te keuren. De onderhandelingen werden nu weder hervat en leidden tot de overeenkomst van 3 October 1737, waarbij de grens geheel werd vastgesteld. De bekrachtiging dezer overeenkomst had plaats door de Staten van Friesland op 11 October 1737 en door Ridderschap en Eigenerfden op 1 Maart 1738.

Van 1738 is alleen aanwezig een missive van de Staten van Friesland aan Drente's gecommitteerden voor de grensscheiding, voorstellende de vastgestelde grens door wederzijdsche landmeters te doen uitbakenen.

De eerste drie bladzijden van de overeenkomst van 1731 zijn gemerkt „38"—„40".

289. „Rakende de gevonden lyken by Wateren in Februari „1756".— Missive van den grietman van Ooststellingwerf aan den schulte van Diever en door dezen doorgezonden aan Drost en Gedeputeerden, begeleidende informatiën, door den grietman voornoemd gehouden, inzake het verongelukken van 4 personen bij Wateren en het vervoeren van twee der lijken naar Elsloo, zonder order van Drost en Gedeputeerden. 1756.

1 dossier.

6