is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komst d.d. 22 April 1658 werd daarna de grens vastgesteld. Deze overeenkomst is echter nimmer door de Staten van Drente en van Groningen bekrachtigd (zie Inv. N°. 298).

Aanwezig zijn:

a. „Commissie d'anno 1649". - Minuteele commissie voor gecommitteerden van Drente tot het verzamelen van gegevens ter zake. 1649. 1 stuk.

b. „Concept-reces van 16 Octobris 1651" tusschen „Borge„ meesteren ende Raedt der stadt Groningen ende die landtschap „Drenthe", regelende de wijze van beslechting van het grensgeschil tusschen de veengenooten van het Oostermoer en die van het Oldambt. 1651. 1 stuk.

c. Request van de veengenooten van het Oostermoer aan Drost en Gedeputeerden, verzoekende bespoediging van de vaststelling der provinciale grensscheiding met het Oldambt. ± 1655? 1 stuk.

d. Stukken afkomstig van de gecommitteerden van Drente tot het wisselen van stukken met die van Stad en Lande. 1656. 1 omslag en 2 kaarten.

NB. 't Is niet zeker of de hierbij gevoegde kaarten hier behooren; doch in een hier aanwezige concept-instructie is sprake van de vervaardiging van een kaart „uijt verscheijdene daertoe dienende „caarten", waarbij genoemd wordt de landmeter c. Edskens. C Edskens vervaardigde een der hierbij gevoegde kaarten. De andere kaart betreft aanleg van werken, waarschijnlijk door Wildervakk, waarover in de stukken wordt geklaagd ; zij is daarom hierbij gevoegd.

Hierbij een authentiek afschrift van een acte d.d. 1502 van verkoop van veenland te Eexterveen (zie regest N°. 95*).

Een stuk is (in het begin der 19de eeuw ?) voorop gemerkt „N°. 21," een ander stuk is gemerkt ,.C. 50" (Register archief Oostermoer C. 50).

e. Origineel reces d. 16 Octob. 1651. — Origineel accoord tusschen de landschap ter eenre en het Oldampt ter andere syden, „d. 22 April 1658". 1 omslag.

NB. Vergelijk sub b hierboven. — De overeenkomst d.d. 1658, vaststellende de grensscheiding, is nimmer door de Staten van Drente en van Groningen bekrachtigd.

f. „Diverse oude missiven over 't houden van conferentiën ende „van de eene heer an de ander over de saecken tusschen de „landtschap ende tOostermoer, meest door wijlen de heeren Schick-