is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Concept-nota van gecommitteerden van Drente voor den erfstadhouder, verzoekende bij Stad en Lande en de Stad Groningen te bewerken, dat het grensgeschil tot een einde wordt gebracht. (1700?). 1 stuk.

NB. Dit stuk is waarschijnlijk afkomstig van de commissie, door Ridderschap en Eigenerfden op 5 Maart 1700 benoemd om het grensgeschil te bespreken met den erfstadhouder, de Staten-Generaal enz. \olgens aanteekening op het stuk is het echter niet overhandigd.

e. Stukken d.d. 1615 — 1700, meerendeels in afschrift, betreffende geschillen over de grensscheiding tusschen Drente en Stad en Lande, door den landschapssecretaris L. Nijsingh op 2 Mei 1700 afgegeven aan den landschrijver Dr. G. van Selbach. Met inventarissen. 1 pak en 1 kaart.

NB. Aanwezig zijn 2 inventarissen van gedeelten en een volledige inventaris. Zie hieromtrent de noot in het hoofd van N". 303.

Volgens den inventaris werd met de stukken ook overgegeven een kopie van de kaart van Sems van 1615. De hierbij gevoegde kaart is een kopie van die kaart, vervaardigd door den landschapssecretaris L. Nijsingh, van wiens hand vele der hier aanwezige stukken zijn.

Van de ontbrekende stukken is eene lyst gelegd in den inventaris.

f. „Jongste missiven". — Brieven door Drente ontvangen van Stad en Lande en de stad Groningen over de oplossing van het grensgeschil. 1703—1711, 1713, 1716. 1 bundel.

g. „Jongste rescriptiën van de landschap". — Minuteele brieven van Drente aan Stad en Lande en hare gecommitteerden, de stad Groningen en de „staeten van de Ommelanden tusschen de „Eems ende Lauwers" over de oplossing van het grensgeschil. 1702-1711, 1713, 1714, 1716. 1 bundel.

h. .Particuliere missiven van de Lula'\ — Briefwisseling van gecommitteerden van Drente onderling en met gecommitteerden van Stad en Lande, over het grensgeschil. 1705—1709, 1711, 1712, 1717. 1 bundel en 3 kaarten (waarvan 1 in duplo).

NB. De kaart (in duplo) is hierbij gevoegd, omdat een exemplaar is geteekend door L. Nijsingh, die blijkens hier aanwezige brieven met den gedeputeerde J. Sichtebman onderscheidene plaatselijke opnemingen deed ; terwijl 't andere exemplaar bijschriften heeft van eene hand, die ook stukken schreef in dezen bundel aanwezig. De kaart d.d. 1705 is vervaardigd op verzoek van den raadsheer J. Tbip, met wien volgens hier aanwezige brieven ter plaatse be-