is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in chronologische volgorde. Op deze wijze liggen ze nog, omdat thans niet meer is vast te stellen, op welke wijze zij vroeger werden geborgen.

5M>7. Extract uit de resolutiën van de Staten van Stad en Lande d d. 13 Maart 1716, houdende bekrachtiging der overeenkomst van hunne gecommitteerden met die van Drente d d. 27 Januari 1713, vaststellende de grensscheiding tusschen het Oostermoer en het Oldambt. 1747.

1 stuk.

NB. Dit stuk is een afschrift van het op 4 December 1747 door den schulte Homan gewaarmerkt afschrift van het extract.

308. Commissie van Drost en Gedeputeerden op den landschrijver J. kymmel en den landschapssecretaris C. W. Ellents, tot 't onderzoeken, of 't landschap en zijne ingezetenen in het gebruik der venen te Lula en Windeweer worden benadeeld, en of 't landschap geniet, waartoe het volgens overeenkomst gerechtigd is. 1751.

1 stuk

NB. Voor Drost en Gedeputeerden waren aanhangig twee processen inzake den pachter in het Oostermoer van den impost op de turf tegen Thijs Feijkes en van Willem Gbevelink tegen denzelfde over de invordering van turftol en diepgeld van turf, bij Zuidlaarderveen gegraven en uitgevoerd door de Kijl.

Waarschijnlijk in verband hiermede machtigden Ridderschap en Eigenerfden Drost en Gedeputeerden tot het in den tekst genoemde onderzoek. Ingevolge overeenkomst d.d. 1713 kwam aan Drente en Stad en Lande ieder de helft toe van belastingen, daar ter plaatse geheven. Drost en Gedeputeerden benoemden daarom den 16 Juli 1751 dezelfde commissie, als door hen op 14 Juli op den rechtdag benoemd was in gemelde processen, ter uitvoering van de opdracht door Ridderschap en Eigenerfden gegeven. In het door die commissie uitgebracht rapport vermeldden zij o a. den toestand der grensscheiding (zie het rapport bij de processen voor Drost en Gedeputeerden).

309. Minuteel bevel van Drost en Gedeputeerden op den schulte van Anlo, gelastende het inwinnen van informatiën naar de aanwezigheid ten huize van Lutje Tammes te Zuidlaarderveen van goederen, in Stad en Lande aan impost onderworpen. 1752.

1 stuk.