is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. „1759. Brieven over limietscheiding en afwatering bij „klooster ter Apel". — Briefwisseling van den landschapssecretaris C. W. Ellents met den syndicus van Groningen J. H. Lohman en den gedeputeerde van Drente C. S. Nijsingh, en van Drente met de stad Groningen, over het houden van besprekingen ter oplossing van het geschil over de grensscheiding bij ter Apel. 1759. 1 dossier.

NB. Over de afwatering schijnt niet te zijn gesproken (zie daarvoor Inv. N°. 311).

r. Stukken betreffende onderhandelingen tusschen Drente en de stad Groningen over de vaststelling van de grensscheiding tusschen Drente en Westerwolde bij ter Apel. 1761/2. 1 bundel.

313. Stukken betreffende onderhandelingen tusschen Drente en de stad Groningen tot het aangaan eener overeenkomst omtrent den afvoer van producten uit Drentsche venen naar en door Groninger kanalen. 1762—1764.

1 bundel en 1 kaart.

NB. De kaart werd in 1764 vervaardigd door E. Beuker, die toen bij de bezichtiging van de Oostermoersche vaart en venen, door de Drentsche gecommitteerden, assistentie verleende. Ze is daarom hierbij gevoegd.

De stukken bestaan hoofdzakelijk uit eene correspondentie van den landschapssecretaris C. W. Ellents.

Eene overeenkomst werd thans niet gesloten. De onderhandelingen werden in 1770 voortgezet tegelijk met die over de grensscheiding bij ter Apel (zie Inv. N*. 315).

314. „Neerwolde limiten". „Limiten van Neerwolde".— Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en de stad Groningen over de grensscheiding tusschen Eelde en Haren bij Neerwold. 1765/69.

1 dossier.

NB. Dit geschil ontstond naar aanleiding van het verkoopen van hout uit het Kappersboschje door den schulte van Eelde, waartegen de ambtman van Selwerd opkwam. In 1769 kwam daarbij het slachten van vee op het betwist grondgebied en het vervoeren ervan naar Eelde.

313. Stukken betreffende onderhandelingen tusschen Drente en de stad Groningen tot regeling van de grensscheiding tusschen Drente en Westerwolde en tot het aangaan eener overeenkomst