is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. 2 stukken zijn voorop gemerkt „D" en „E";

1 stuk is „ „ „N°. 9";

» » » » « »33" (doorgehaald) en „11";

» » » » i) »34';

a ».

# *» n a » »

» » n op den rug „ „N°. 4".

Een stuk is gewaarmerkt door den commies Vos en dus misschien uit een der eerste jaren der 19de eeuw.

e. Stukken betreffende geschillen tusschen Drente en Bentheim over de grensscheiding, of daarmee samenhangend.

323. Afschriften van stukken d.d. 1544 en z.j. betreffende het geschil tusschen Drente en Bentheim over de grenzen tusschen Emblicheim en Coevorden. c. 1550.

1 omslag.

NB. Uit 't feit, dat de latere landschapssecretaris W. H. Hofstede aanteekeningen op de stukken plaatste, mag misschien worden afgeleid, dat zij toen in 't staten-archief berustten.

323. Stukken betreffende de maatregelen genomen door Drente ter handhaving van de ingezetenen van Schoonebeek in den eigendom van een stuk groenland „de Omkemaat'', welk bezit hen, blijkens (hier aanwezige) klachten, werd betwist door inwoners van Scheerhorn. 1682—1694.

1 bundel.

NB. Door bemiddeling van den stadhouder werden in 1694 door den graaf van Bentheim gecommitteerden benoemd, om met gecommitteerden van Drente het geschil over „de Omkemaat" op te lossen. In verband hiermede benoemden Drost en Gedeputeerden op 30 Augustus 1694 eveneens eene commissie. De onderhandelingen, tusschen deze commissiën gevoerd, schijnen echter niet tot een oplossing te hebben geleid (zie 't archief der Drentsche commissie in Inv. N°. 324).

In 1748 zijn de klachten over het gebruik van „de Omkemaat" opnieuw aangevangen (zie Inv. N°. 327).