is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n verband met de verpanding van het graafschap Bentheim aan den koning van Groot-Brittannië waren ook de archieven .yan Bentheim vervoerd. Met het oog hierop werd door Drost en Raden van het verpande graafschap en Drost en Gedeputeerden m 1761 overeengekomen, dat, als voorloopige maatregel, zij hunnen wederzijdschen belanghebbenden onderdanen het gebruik van „de Omkemaat" zouden verbieden; om, nadat de regeering van Bentheim weder in het bezit zou zijn gesteld van hare archieven, een definitieve overeenkomst tot stand te brengen.

Hierbij een brief d.d. 3 October 1765 van de regeering van Bentheim aan Drost en Gedeputeerden, houdende mededeeling dat ook inwoners van Hesepe (Munster) aanspraak op de Omkemaat gaan maken, met verzoek om bericht hoe in dezen moet worden gehandeld.

32». Stukken—, hoofdzakelijk briefwisseling tusschen Drente en Bentheim. betreffende (hier aanwezige) klachten van ingezetenen van Schoonebeek over schade van die van Ringe ondervonden door het schutten van vee en het verzuim om de A op te schoonen. 1767-1772, 1775, 1777 en 1790.

1 portefeuille.

NB. De A vormde de grensscheiding tusschen de landen van die van Schoonebeek en die van Ringe; de laatsten weigerden de A aan hunne (Bentheimsche) zijde op te schoonen.

330. Request, met bijlage, van ingezetenen van Schoonebeek aan Drost en Gedeputeerden, vragende tusschenkomst, omdat zij van hunne in Bentheim gelegen gronden meer „landgeld" moeten betalen dan de Bentheimers van de hunne. Met apostille, houdende opdracht aan den landschrijver en den landschapssecretaris tot nader onderzoek. 1789.

1 omslag.

NB. Hierbij eene „Notitie van eenige landerijen, welke door „de graafschapper te Coevorden verschat worden"; benevens een brief d.d. 28 februari 1792 van Bentheim aan Drente, mededeelende dat te beginnen met 1791 „het landgeld" voor Drenten en Bentheimers gelijk zal zijn.

331. Stukken betreffende het door Drost en Gedeputeerden verrichte naar aanleiding van de vraag, of het stuk hooiland ,de Vier Zwatten , over den eigendom waarvan geschil