is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1792—0V8r d6D eig6ndom van »de Vier Zwatten".

1 portefeuille en 1 kaart.

NB. De hierbij gevoegde kaart behoort vrij zeker hierbij. Ver* gelijk de hier aanwezige overeenkomst d.d. 1793.

De Drentsche commissie werd op 29 Augustus 1792 benoemd door Drost en Gedeputeerden.

Hierbij eene deductie, door de Drentsche commissie samengesteld d.d. 1794, met bijlagen waarvan ontbreken „-k „tr en „T".

VerdLer ,?.?n aanwezig onderscheidene afschriften van stukken, waarschijnlijk door den secretaris van Coevorden aan de commissie toegezonden.

f. Stukken betreffende geschillen tusschen Drente en Munster over de grensscheiding, of daarmede samenhangend.

333. Overeenkomst tusschen de ingezetenen van Schoonebeek en die van Hesepe en Rühle ter voorloopige beslechting van hun geschil over het al of niet gemeenschappelijk gebruik van het Taterbroek. 1556.

1 stuk.

NB. Zie regest N°. 122.

Schoonebeek werd vertegenwoordigd door den drost van Coevorden en Drente Reynolt van Burmannia ; de Munstersche plaatsen door den drost van Neuenhaus Harman van Yelen.

Het stuk, dat zeer veel geleden had, is aangetroffen geplakt op 2 andere (uit de 17de en 18(je eeuwen?).

Hierbij een stuk van den omslag, waarin 't stuk in 't laatst der 18de eeuw geborgen was, waarop de secretaris Ellents schreef: „Hierin is het origineel accoord tusschen den drost „Burmania en den drost Herman van Velyn over de limiten en „het gebruik van den Twist, a° 1556. 124".

334 Getuigenverklaring omtrent de vraag o. a. of zekere steen bij Lindloh een markesteen is en of „Vbbenbarch" binnen Drente's grenzen ligt. 5 Sept. 1561.

1 stuk.