is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huurders enz. van veengronden onder Roswinkel door Munsterschen aan ingezetenen van Roswinkel verhuurd, en om die huurders te bevelen zich voorloopig van het gebruik dier gronden te onthouden. 1768.

1 omslag.

842. Stukken betreffende het door Drente's bestuur verrichte ter behartiging van hare belangen bij de onderhandelingen tusschen de Staten-Generaal en den bisschop van Munster over de vaststelling van de grensscheiding tusschen Groningen met Drente en Munster. 1763/65.

1 dossier.

NB. Hierbij afschriften van stukken (d.d. 1743, 1744 en 1754) betreffende de conventie d.d. 1743 (welke nimmer door de StatenGeneraal is bekrachtigd). In 1764 kwam eene conventie tot stand, bij brief van 18 Februari 1765 door de Staten-Generaal aan Drente in afschrift toegezonden (hier aanwezig).

343. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drost en Gedeputeerden bij de Staten-Generaal en den stadhouder naar aanleiding van klachten van inwoners van Roswinkel over schade, van ingezetenen van Altharen enz. ondervonden, in strijd met de conventie d.d. 1764. 1773, 1775.

1 dossier.

NB. Hierbij 2 stukken gemerkt „N°. 4" en „N°. 5".

De conventie d.d. 1764, tusschen de Staten-Generaal en den bisschop van Munster gesloten, regelde de grensscheiding tusschen Groningen met Drente en Munster.

344. Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden, en andere stukken, over de bevoegdheid van den etstoel in een geschil tusschen ingezetenen van Munster en die van Roswinkel over den eigendom van gronden op de grens tusschen Drente en Munster. 1776—1779.

1 omslag en 1 kaart.

NB. De kaart, die betrekking heeft op deze kwestie, is vervaardigd door H. G. Steun, die meer werkzaamheden in deze zaak verrichtte. Ze is daarom hierbij gevoegd.

In dezen tijd was wederom onzeker de grensscheiding. Een