is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

347. Stukken betreffende het door Drost en Gedeputeerden verrichte, ter voorkoming dat de ingezetenen van Emmen en Roswinkel schade zouden lijden door de conventie tusschen de Staten-Generaal en den bisschop van Munster d.d. 11 October 1784, waarbij de grenzen tusschen Groningen met Drente en Munster werden vastgesteld. 1785 — 1787.

1 portefeuille en 1 kaart.

-NB. 't Is niet zeker, of de hierbij gevoegde kaart hier behoort. • Naar aanleiding van een door Drost en Gedeputeerden ingesteld onderzoek naar de gegrondheid van klachten der ingezetenen van Ober- en Niederlangen en Altharen —, over het niet-naleven der bepalingen van de conventie d.d. 1784 en het plegen van feiten in strijd met deze conventie door ingezetenen van Emmen en Roswinkel, — bleek hun, dat tengevolge van die conventie een groot gedeelte van gronden van ingezetenen van Emmen en Roswinkel aan de Munsterschen overging. Zij wendden daarom pogingen aan bij de Staten-Generaal om de belanghebbenden in het bezit hunner gronden te handhaven. Toen echter bleek, dat door de goedkeuring van de Staten-Generaal de conventie was bekrachtigd, berustten zij erin en verzochten, ook naar aanleiding van bij hen ingekomen requesten van de ingezetenen van Emmen en Roswinkel, om schadevergoeding voor de belanghebbenden.

De onderhandelingen met de Staten-Generaal over het vaststellen en de betaling dezer schadevergoeding liepen over 1786 en 1787.

348. Stukken betreffende de tusschenkomst van Drost en Gedeputeerden bij de Staten-Generaal naar aanleiding van klachten van inwoners van Schoonebeek en Roswinkel over schade, van Munstersche kolonisten ondervonden in strijd met de conventie d.d. 1784. 1788—1793.

1 portefeuille.

NB. Hierbij stukken gemerkt „15 " en „N°.l", BN°. 2", „N°. 3".

De conventie d.d. 11 October 1784 tusschen de Staten-Generaal en den bisschop van Munster regelde de grensscheiding tusschen Groningen met Drente en Munster. Na de vaststelling ervan was ten oosten van Drente eene kolonie ontstaan „de Heseper Twist," welker bewoners de aangrenzende Drentsche ingezetenen op onderscheidene wijzen benadeelden, als door het beweiden hunner gronden, het verhinderen van het laten weiden van hun vee,

8