is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over alle kerspelen in Drente plaats in 16081). De fouten, toen (en vroeger) in de opgaven d.d. 1597/8 bevonden, werden in ons register verbeterd, dat dus in dien tijd als legger der geestelijke en kerkelijke goederen in Drente dienst deed.

De eerste vergadering der Drentsche synode werd gehouden 12 Aug. 1598. Oorspronkelijk behoorde dit register dus niet aan haar. Of het sedert 1608 aan haar heeft behoord, is niet gebleken. — Het oorspronkelijk register d.d. 1597/8 is waarschijnlijk aan den stadhouder opgezonden.

366. Opgaven der goederen, behoorende aan kerken, pastorieën, vicarieën en kosterieën in Drente, in 1598 opgegeven aan den rentmeester der domeinen van Drente, — in 1600 en 1601 door de predikanten of kerspelbesturen ingezonden bij den drost in verband met het plakkaat van den stadhouder d.d. 29 September 1600, — óf in 1608 overgelegd bij het onderzoek door de synodale commissie. 1598, 1600, 1601, 1608.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn opgaven omtrent Emmen(1601,1608), Schoonebeek (1601, 1608), Odoorn (1601?), Westerbork (1601 en z. j.), Zuidwolde (1601 en z. j.), Vries (1601), Vledder (1600), Wapserveen (1601 en z. j.), Havelte (1601), Nijeveen (1601), Colderveen, (1601), Gasselte (1600).

Bovendien hierbij eene opgave van Roden d.d. 1593 en een van Peise d.d. 1598 (blijkbaar te laat ingekomen voor de opmaking van het register vermeld in Inv. N°. 365, althans daarin niet opgenomen).

367. „Overslach van de geestelijcke goederen ende wat die „jaerlix sullen connen opbrengen, gemaeckt bij den Ed. Mo. „Heeren Drost ende Gedeputeerde der landtschap Drenthe, den „5 Novembris 1632 Noch geresumeert den 13 Februarij 1633''. — Met de aanschrijvingen d.d. 24 September 1632 (in minute) en 22 December 1632 (in 2 bij de schuiten rondgezonden exemplaren) van Drost en Gedeputeerden aan de schuiten tot inzending van nauwkeurige registers van de inkomsten der pastorieën, vicarieën en kosterieën; en met de naar aanleiding daarvan in 1632 en 1633 ingekomen antwoorden. 1632/3.

1 portefeuille.

■) a.w. blz. 76-105.