is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Ontbreken de opgaven van Schoonebeek.

Bovendien hier aanwezig:

a. van Dalen opgaven van „veralieneerde" kerkegoederen d.d. 1629 en 1630; —van Zweelo eene ongedagteekende „anteikinge „vant veralieneerde pastorije- ende kercken-guedt des carsfils „Sweele", en een request d.d. 1635 van den predikant om vrijdom van lasten; —van Dwingelo een geapostilleerd request d.d. 1633 van den predikant om vrijstelling voor pastorale inkomsten van omslagen, eene verklaring d.d. 1638 van de classis Meppelana, dat ook de gebruikers van pastoralia vrij van omslagen en huurlasten zijn, en eene informatie genomen door den advocaat-fiscaal naar de grootte enz. der pastoralia enz. te Dwingelo, ingeleverd bij Drost en Gedeputeerden op 12 Juni 1634; — van Yledder eene verklaring d.d. 1640 van het kerspel omtrent inkomsten van den predikant (geëischt door de synode); — van Wapserveen een request d.d. (1632) van den predikant, klagende dat in het „nije „kercken-register" niet alle geestelijke en kerkelijke goederen zijn opgenomen; — van Borger afschrift eener opgave „der „vorswegener und alienerde kercken-guderen" z.j.;

NB. De requesten van de predikanten van Zweelo en Dwingelo om vrijstelling van omslagen zijn steeds bij de verzameling bewaard geweest; althans ten tijde van Magnjn waren ze hierbij geborgen.

b. de niet in den „O vers lach" opgenomen opgaven van Coevorden.

368. Opgaven omtrent „pastoryen-, vicarijen-, costeryen-, „kercken-opkomsten", die „verdonckert" zijn, door eenige kerspelen ingezonden aan Drost en Gedeputeerden ingevolge hunne, bijgevoegde, aanschrijving d.d. 16 Januari 1635. 1635.

1 portefeuille.

NB. De aanschrijving is voorhanden in 2 exemplaren, waarvan een rondgezonden is bij de kerspelen in Rolder dingspel en Noordenveld, het andere bij de kerspelen in Dieverder dingspel, de heerlijkheid Ruinen en Zuidwolde.

Aanwezig zijn opgaven van Sleen, Dalen, Zweelo, Diever (waarbij eene tweede opgave d.d. 1635 a 1636 van kerkegoederen die „verdonckert ende verswegen sijn", welke in handen is gesteld van den advocaat-fiscaal op 5 Februari 1636), Wapserveen, Colderen Nijeveen, Coecange, Echten, Peise, Eelde, Norch, Roden, Roderwolde (waarbij eene ongedagteekende opgave van landerijen behoorende aan de pastorie en de vicarie), Zuidlaren, Anlo, Gasselte, Borger, Ruinen.