is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Deze stukkeu zijn ingekomen bij Drost en Gedeputeerden op 5 Maart 1624.

372. „1629. Een permutatie van 10 mudde rogge tusschen „en de heer van Ansen en de collatoren van St. Martens-vicarie „te Dwingelo".— Acte van bekrachtiging door Drost en Gedeputeerden eener overeenkomst, waarbij jr. R. de Voss van Steenwijck tot Anssen o.a. overdraagt aan de collatoren der St. Martens-vicarie te Dwingelo een pacht van 10 mudden rogge uit het erf Astebrinck te Halen. 1629.

1 charter.

NB. Deze 10 mudden rogge (afkomstig van de abdij te Dikninge) waren door jr. de Vos yan Steenwijck gekocht van 't landschap.

In het stuk (op perkament) is eene doorhaling; ook is het niet gezegeld geweest. Waarschijnlijk is het daarom als minute bewaard.

373. „Annotatie undt affschrifft von den guederen, pachten „undt renthen undt anderss der kercken, vicariën undt pastorije „tot Gasselthe". — „Gasselte. Staet opte kercken-, pastorijen„vicarijen- ende costerijen-goed eren aldaer, oevergesonden den „24 Marty 1626". — Afschrift van oude staten van kerkelijke en geestelijke goederen en van diaconie-rekeningen te Gasselte. 1626.

1 stuk.

NB. Dit afschrift is vervaardigd door den predikant op 12 Februari 1626 en op 24 Maart d.a.v. ingekomen bij Drost en Gedeputeerden.

374. Aanteekeningboeken omtrent de administratie der kerkvoogdij van Roderwolde. 1538 — 1578, 1600—1607; 1608—1637.

2 deelen.

375. „Pertinent register van alle die emolumenten ende op„kumpsten der pastorie tot Ruinen". — „Rekeninge van denpre„dicant toe Ruinen van zyn ontfanck" over 1608—1617. — En „Staet van de opkompsten van de kercke tot Runen" d.d. 1625. 1625

1 dossier.

NB. Deze stukken zijn ingekomen bij Drost en Gedeputeerden op 1 April 1625.

Het „pertinent register" en de staat van opkomsten zijn opgemaakt door den predikant in 1625.