is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Militaire zaken.

Algemeen.

392. „Instructie van den capiteyn-generael. Anneminge van „chrijchsvolck. Capitulatiën ende andere saken ende resolutiën van „de oorlochssaken, ende dat daervan dependeert". 1672.

1 bundel.

NB. Aanwezig zijn afdrukken en afschriften van stukken d.d. 1672, uitgegaan van de Staten-Greneraal en den Raad van State, met betrekking tot de in den tekst genoemde onderwerpen.

393 „Missives van 't battallon van Drenthe, de sterkte „behelsende, en andere missives aan 't collegie".— Brieven meldende marschroutes, garnizoensveranderingen, overlijden van officieren enz., door den commandant van het bataillon OrangeDrenthe gezonden aan Drost en Gedeputeerden. 13 Januari 1781 — 1793 Mei 9.

1 portefeuille.

NB. Blijkens den inventaris van het staten-archief d.d. c. 1799 werden de brieven van het bataillon Orange-Drenthe afzonderlijk bewaard. Daarom is deze verzameling behouden. De geleidebrieven bij de sterktestaten zijn echter bij die staten (waarbij zij werden aangetroffen) gelaten.

Rechtspraak over militairen.

394. „136. Judicature over gemene middelen en de jagtten „ansien der militairen behoren niet tot den krygsraad, maar de „ordinaris regtbank. 1750—1751".— Berichten van den stadhouder d.d. 6 Maart 1750 en 24 Juni 1751, dat militairen, die overtredingen plegen betreffende de generale middelen en de jacht, zich voor den gewonen rechter zullen hebben te verantwoorden.

1 dossier.