is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

895. »Order aan de commandeur van Groningen, rakende „gepensioneerde officieren. 1768". -Voorschrift van den stadhouder, dat in Drente wonende gepensioneerde officieren voor alle overtredingen (niet betreffende de generale middelen of de jacht) voor den krijgsraad te Groningen zullen terecht staan; met begeleidenden brief aan den drost. 1768.

1 omslag.

NB. Door den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents is hierop aangeteekend: „NB. Hyrby word de krygsraad te Groningen ten „ansien deser officieren in Drente wonende als competent door „Syn Hoogheit gedesigneert. 132".

Begeving van militaire charges.

396. Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met den kapitein-generaal der Unie en den stadhouder van Drente en onderling over Drente s recht van „nomineeren" voor vacante militaire charges bij regimenten staande ter repartitie van Drente en het „eligeeren" door den kapitein-generaal der Unie. Met minuteele nominatiën, uitgegaan van Drost en Gedeputeerden. 1629—1693.

1 portefeuille.

NB. Hierbij een los blad, waarop staat: „Nominatie ende „electie van militaire charges, daeronder van de nominatie van „Syne Furstelyke Doorluchticheit stadtholder op capitain Vos ende „Sijn Hoocheit op capitain Sickinga in plaetse van capitain „Birckholts. 12 (doorgehaald) 8".

De stukken betreffende benoemingen, waarover eenig geschil heerschte, zijn zooveel mogelijk bij elkaar gevoegd ; eveneens de nominatiën.

397. Stukken betreffende de medewerking van Drost en Gedeputeerden bij de overname door jhr. Sweer Georgh van Wf.lvelde van de compagnie van kapitein Moda. 1632.

1 omslag.

398. „Memorie van tgene by d'heer drost Echten met S. „Hooch'. is afgesproken nopende het vergeven van de militaire „charges, uyt crachte van seeckere resolutie by de heeren Drost „ende Gedeputeerden der landschap Drenthe genomen op den „29 January 1642". — Stukken betrefiende het sluiten eener