is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gedeputeerden, om bevordering. Met 2 brieven van aanbeveling. 1706.

1 omslag.

4©4. Requesten van militairen, dienende bij regimenten ter repartitie van Drente, om bevordering. 1748

1 omslag.

4©5. Voordrachten, door Drost en Gedeputeerden ten landdage ingediend, voor de vervulling van officiersplaatsen bij regimenten ter repartitie van Drente. 1714, 1715.

1 omslag.

NB. De voordracht d.d. 1715 bevat ook een voordracht voor schulte van Anlo.

406. Verzoeken van den stadhouder aan Drost en Gedeputeerden om nieuw aangestelde officieren vrij te stellen van den zuiveringseed met betrekking tot het toegezegde ambtgeld, en volmachten van die officieren tot het afleggen van dien eed. 1771—1787.

1 omslag.

Doormarcheerende militie.

407. „Originele ordre van sijn excellencie prins Maijrits „VAN OliAGNlËN, dat geen militie in Drenthe mach comen voor „ende alleer sulx Drost ende Gedeputeerde is per expresse be„kent gemaeckt. Den 14 Febr. 1624 affgegeven. 32".

1 stuk.

NB. Om het stuk is bij de inventarisatie van het archief in 1679 een omslag gedaan met den in den tekst opgenomen titel.

408. „15. Ordre opt voortbrengen der militie door dese „landtschap". — Stukken betreffende de medewerking van den drost en Drost en Gedeputeerden tot de inkwartiering en het verstrekken van transport aan door Drente marcheerende troepen. 1629.

1 dossier

409. „Ordres op de deurmarcherende militie in dese landt„schap Drenthe". — Stukken betreöende de medewerking van Drost en Gedeputeerden tot de inkwartiering en het verstrekken