is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3- „Acten van versoeck" van den Raad van State.

NB. Zie ook Inv. N°. 460.

De inventaris der staten-archieven d.d. 1679 kent een nummer ,49. Eenige acten van versoeck van den Rade van State, om „aen de generaliteits-officieren, op de ordinarise staten van oorloge „staende, betalinge te doen. Is niet veel gelegen."

43B. „Acten van versoeck" van den Raad van State ten laste van „de Gedeputeerden van de (van de landschap) Drenthe" tot betaling van generaliteitslasten (genummerd II—XXXI). 1638—1664.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn acten van de jaren 1638, 1645, 1646, 1649, 1652, 1659 — 1664.

Hierbij een „acte van versoeck" d.d. 31 December 1646 betreffende de betaling aan de weduwe en de erfgenamen van kolonel Starckenborch, in leven commandeur van Coevorden, van verschotten enz., door hem qq. gedaan, genummerd „259".

Ingevolge deze acten sloegen Drost en Gedeputeerden ordonnantiën op de generale middelen te Coevorden.

Deze stukken zijn aldus genummerd in 1093, toen zij werden medegegeven aan de gecommitteerden van Drente om bij de generaliteit te gaan bespreken de kwestie over de 500 pond 'smaands uit de generale middelen te Coevorden (zie Inv. N°. 1016 (afd. Varia)). Zij behooren bij den „Staet opte betaelinge," onder N°. 14 op de lijst der medegegeven stukken vermeld. Reeds toen werd I overgeslagen, zoodat er geen ontbreekt.

437. „Acten van versoeck" van den Raad van State ten laste van „de Gedeputeerden van de (vant lantschap) Drenthe" tot betaling van kosten ten laste van de magazijnen te Coevorden. 1651 — 1656.

1 portefeuille.

NB. Ingevolge deze „acten van versoeck" sloegen Drost en Gedeputeerden ordonnantiën op den ontvanger van Drente.

Hebben misschien deze stukken ook moeten dienen in het geschil van Drente met de generaliteit over de 500 pond 's maands uit de generale middelen te Coevorden ?

438. „Acten van versoeck" van den Raad van State ten