is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. Hierbij eene minuteele resolutie van Drost en Gedeputeerden, houdende ordonnantie van betaling in 's landschaps quote op den ontvanger van het landschap, en een brief daaromtrent van den ontvanger aan den landschapssecretaris, 1635.

440. „Staet van onbetaelde descharges alsnoch onder den „gewezen ontfanger Johan Doublet berustende", ten laste der verschillende provinciën. (1634?).

1 deeltje.

441. Brieven van den commies (van Hoogenhuysen) van den ontvanger-generaal der Unie aan den landschapssecretaris, aandringende op betaling van Drente's quote in de generaliteitslasten. 1646.

1 omslag.

443. (Minuteele?) „Memorie van tgeene aen den Raedt (van „State) deur den (landschaps)secretaris JOHAN StrüUCK den 21 „Novembris 1648 is oevergegeven", ter verkrijging van verlichting voor Drente van hare quote. 1648.

1 stuk.

NB. 't In den tekst opgenomen dorsale opschrift is van de hand van J. Struuck.

443 Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met de gecommitteerden ter generaliteits-rekenkamer enz. betreffende eene post van 3079 gld. 8 st., in de boeken van den overleden ontvanger-generaal der Unie Johan Doublet alsnog staande ten laste van Drente. 1667 —1669.

1 omslag.

444. Briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met de gecommitteerden ter generaliteits-rekenkamer enz betreffende decharges ten laste van Drente over 1661/6, door den ontvangergeneraal Mr. Philips Doublet als onvoldaan opgegeven. 1667, 1669, 1670.

1 omslag.

445. „Staat van 't geene 't lantschap Drenthe schuldich is „tzedert den jare 1661 tot den jare 1668 incluijs" wegens onbepaalde decharges". (1669?)

1 stuk.

446. Stukken — (gemerkt ,N°. 1", „N°. 3", „N°. 5"— „N°. 8",