is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jst»—4.1e rekeningen eu het 2de halfjaar van 1707, dat hij boven het laatste 8jarig tijdvak in functie was.

Opdat de rekenkamer de zekerheid zou hebben, dat de ontvanger-generaal geene ontvangsten in zijne rekening verzweeg, werden de rekeningen belegd met verklaringen der verschillende provinciën omtrent het door haar ten kantore-generaal gestorte. De ontvanger-generaal gaf daartoe aan de provinciën de door haar volgens zijne boeken gedane stortingen op, met verzoek om deze ten kantore der provincie na te cijferen en hem daarop de gewenschte verklaring af te geven.

467. Brief van den ontvanger-generaal der Unie G-. van Hogendorp aan Drost en Gedeputeerden, begeleidende eene becijfering omtrent het door Drente over het 2de halfjaar van 1707 ter voldoening harer quote betaalde, met verzoek om nacijfering; met afschrift van het declaratoir van Drost en Gedeputeerden omtrent de juistheid de becijfering. 1708.

1 omslag.

NB. De afrekening over het lste halfjaar van 1707 is begrepen in de laatste 8jarige rekening, afgelegd door den ontvangergeneraal der Unie C. de Jonge van Ellemeet (zie Inv. N°. 466). De ontvanger-generaal vroeg de verklaring voor het afleggen van zijne eerste rekening, welke, ingevolge de in 1707 gewijzigde instructie, voortaan jaarlijks moest plaats hebben.

46». Staten „van de betalingen ten comptoire-generael van „de Unie gedaen door de landtschap Drenthe op de legerlasten" over 1701 — 1703. (1705?).

1 omslag.

NB. Een staat vermeldt betalingen gedaan in 1705.

469. Aanteekeningen van hetgeen door Drente volgens eigen boeken en volgens opgave van den ontvanger-generaal der Unie is betaald over 1703—1712 voor de magazijnen en over 1704—1713 voor de legerlasten. (1714?).

1 stuk.

470. Staten van hetgeen door Drente ten kantore van den ontvanger-generaal der Unie G. van Hogendorp over 1 Juli 1707—1720 December 31 is betaald ter voldoening van hare quote. Met betrekkelijke (minuteele) brieven van de gecommit-