is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschillende compagnieën in en door het landschap; voorzien van apostillen van den Raad van State, waarbij de bedragen in mindering worden gebracht aan de quote van Drente in de generaliteitslasten; in gewaarmerkt afschrift door den ontvangergeneraal Ph. Doublet toegezonden aan Drost en Gedeputeerden; en genummerd 1 — 21. 1629 — 1610.

1 bundel.

NB. Bij het eerste extract een paar bewijsstukken, die misschien later zijn bijgevoegd.

487. Aanschrijvingen van Drost en Gedeputeerden aan de kerspelen, verzoekende kwijting te geven voor hunne verschotten wegens levering van wagens voor doortrekkende troepen en belovende betaling na voldoening door de generaliteit. 1635

1 omslag.

488. 4 Declaratiën van betalingen door Drost en Gedeputeerden gedaan aan kerspelen en ingezetenen wegens ,.deurtochten „ende wagenvrachten" van verschillende compagnieën door 't landschap; voorzien van bewijsstukken en (de eerste 2) van apostillen van den Raad van State, waarbij de bedragen in mindering worden gebracht aan de quote van Drente in de generaliteitslasten; en loopende respectievelijk over April 1640—1613 Mei, November 1643—1647 December, Juli 1649—1656 April en April 1656—1658 Augustus.

4 liassen in 1 portefeuille.

NB. De apostillen op de eerste 2 declaratiën dagteekenen resp. van 7 October 1643 en 22 Februari 1649.

Voor in de portefeuille ligt een losse titel:

„1. Oude ende nieuwe declaratiën van deurtochten van 1640, „1643, 1649, 1656 ende 1658 ende andere saken daertoe „specterende."

489. ,,Recepissen van de doortochten ende inlegeringe." — Verklaringen omtrent inkwartiering en wagon vrachten, in verschillende kerspelen aan doortrekkende compagnieën verleend, voorzien van aanteekeningen van den landschapssecretaris omtrent de daarop door Drost en Gedeputeerden geslagen ordonnantiën 15 December 1657 —1665 Juni 27.

1 verbroken lias.