is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. Ontwerpen in duplo voor verschillende rubrieken der „Extra„ordinarise declaratie van betalinge bij de landtsehap van Drenthe „in generaliteitssaken ten tijde van de Munstersche invasie gedaen, „van den le" Septembris 1665 totten laetsten Aprilis 1666". (1668?). 7 deelen.

d. Bewijsstukken tot folia 42—55 verso der „Extra-ordinarise declaratie van betalinge bij de landtsehap van Drenthe in generaliteitssaken ten tijde van de Munstersche invasie gedaen, van „den leu Septembris 1665 totten laetsten Aprilis 1666." (Verbroken lias). Met betreffend uittreksel der declaratie. 1666. 1 pak.

f. Aanteekeningen betreffende de verrekening met de generaliteit en met de kerspelen van de buitengewone onkosten van Drente over September 1665 tot 1666 Mei, naar aanleiding van den inval van den bisschop van Munster. 1668 en z. j. 1669?. 1 bundel.

NB. Een stuk is gemerkt „K".

f. „Register van sodanige ordonnantiën, als bij de heeren Drost „en Gedeputeerden der landtsehap Drenthe zijn afgegeven over „inquartieringen, wagenvrachten en andere tovallen, gepasseert „in den jaere 1665 ende 1666 geduirende de bischoplike invasie „in dese landen. Ende staet sonderling te letten, dat de voors. „ordonnantiën bij de carspelsvulmachten ende eenige particulieren „ter goeder trouwen zijn gequitteert, hoewel die niet vuldaen „zijn ; waer t' ziner tijdt tegen een ander sullen moeten geliquideert „ende goetgemaeckt worden; dat oock de welgemelte heeren Gedeputeerden de voors. ordonnantiën nu in desen jaere 1668 in „Augusto hebben getekent, hoewel die in dato zijn van den „jaere 1666 en 1667 ; alles nochtans mede ter goeder trouwe om „te bequamer voor de generaliteits-rekencamer daeruit te konnen „declareren." (1668). 1 deel.

N.B. Dit register is gefolieerd „1"—„43". Het vervolg ervan wordt gevonden in Inv. Nos. 494 en 495c. Vergelijk Inv. N°. 173 (afd. Resolutiën en brieven).

g. „Ordonnantiën van 't verrekenen over het bischopsjaer." — Ordonnantiën van betaling en minuten daarvan, geslagen door Drost en Gedeputeerden, ter voldoening van vorderingen op 't landschap met betrekking tot de verdediging van Drente tegen den inval van den bisschop van Munster in 1665/6. 1670. 1 bundel.

NB. In den omslag ligt een oude titel: „Declaratiën ende ordonnantiën van den 19 Septembris 1666 van de inquartieringe van „de militie van desen staet geschiet in de jaren 1665 ende 1666. —