is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Doch is alles bij de generaliteit doorgeslagen, ende alsoo niet „willen goetdoen." — Deze heeft dus niet betrekking op de in den tekst beschreven declaratiën. die van 1670 dateeren; doch op thans verloren declaratiën.

492. „ Extra-ordinarise declaratië(n) van betalinge, bij de Staten

„van de landtschap Drenthe in generaliteitssaecken

„gedaen" over 1 Mei 1666 — 1679 Juli 31.

2 deelen.

NB. Exemplaar voor de rendanten, afgesloten door de generaliteits-rekenkamer op 28 Januari 1682.

493. Stukken betreffende de samenstelling en de afrekening der 2 extra-ordinaire declaratiën van betaling door 't landschap in generaliteitszaken over 1 Mei 1666 — 1679 Juli 81 gedaan, afgesloten door de generaliteits-rekenkamer op 28 Januari 1682. (1681?).

1 omslag.

494. „Ordonnantiën, 1671, van de wagenvrachten, die de „respective carspelen der landtschap Drenthe tijtlijx hebben „gedaen ten dienste van de generaliteit t'zedert den jaere „1666 totten 23 Februarij 1670, soo veel ter vergaderinge „van de Ed. Mo H. H. Drost ende Gedeputeerden sijn ge„exhibeert, om de doormarcherende militie ende compagniën „bagagiën voor te brengen. Sijnde desen d'twede ofte laeste „helfte." Vervolgd met opgave van ordonnantiën op 15 Februari 1681 geslagen voor leverantiën enz. over 1670—1679. (1670/1681 ?).

1 deel.

NB. Naast den titel staat in margine: „D'ordon[nantiën . . . .] „helfte van de wagenbetalinge staen geregistreert hijrvan fol. 37."

Gefolieerd „61"—„80."

De ordonnantiën voor 1670—1679 vangen aan op fol. 77.

Vergelijk de noot bij Inv. N°. 495c. Zie Inv. N°. 173 (afd. Resolutiën en brieven).

495. „Stucken, notulen ende recepissen t'zedert Meij 1666 „van inquartieringen ende wagenvrachten sijn ingedient totten „jare 1670. die mette generaliteit noch moeten verrekent .worden, mits bevorens daervan formerende behoorlijcke decla-