is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan Drost en Gedeputeerden, om betaling van Drente's quote in de nog onbetaalde gelden, verschuldigd ivoor de in 1632 voor Maastricht aangenomen ruiters en knechten. 1635/9.

1 bundel.

NB. Aanwezig zijn 4 requesten, waarvan 1 niet geapostilleerd is; de apostille op 't laatste request beveelt afbetaling van het restant.

513 Inventarissen van stukken, aan gecommitteerden van Drente naar 'sGravenhage medegegeven of toegezonden, 1635 en 1640; en afschriften van stukken (dd. 1618, 1627, z.j., 1629 -1634) betreffende de liquidatie van Drente met de generaliteit, 1641 en z.j. c. 1641

1 bundel.

NB. Deze stukken zijn geruimen tijd bijeen bewaard, blijkens vlekken en wormgaten. Hierbij een concept voor een paar artikelen van 't 4de boek van 't landrecht van 1608, op een vel foliopapier, gepagineerd 33—36.

514. Afschriften van den „Voorslach van den Raet van State «ter vergaderinge van de Ho: Mo: Heeren Staten-Generael over„gelevert opt stuck van de reductie van 't volck van oorloge te «voet, ende d'ordre van dien"; en van 2 brieven van de Staten-Generaal en den Raad van State over deze zaak. 1643.

1 omslag.

NB. 't Afschrift van den r Voorslach" is wellicht vervaardigd in 's Gravenhage; de brieven zijn ter landschapssecretarie afgeschreven.

515. Stukken betreffende de betaling door Drente van de versterking der ter harer repartitie staande troepen en de cassatie dier versterkingen. 1665, 1666, 1670.

1 bundel.

51®. Verzoeken van en ten behoeve van de commandanten der Luneburgsche troepen (Konigk, von Grosigk en von Raesfeldt) om voldoening hunner soldijen; met enkele desbetreffende stukken. 1668.

1 omslag

517. Verklaring van burgemeesteren, schepenen en raad van Coevorden, dat de ritmeester H. van Echten met zijne compagnie sedert 1663 te Coevorden in garnizoen ligt en voor