is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adressen om posten.

571. „Adressen om posten. 1798." - Requesten, met bijlagen, om handhaving in of benoeming tot posten, ingediend bij het Intermediair Administratief Bestuur. 6—17 Maart 1798.

1 portefeuille.

NB. Bij publicatie van 't Intermediair Administratief Bestuur d.d. 24 Februari 1798 werden „alle ambtenaren en bedienden, „hoe ook genaamd (het justitiewezen en deszelfs bedienden alleen „uitgezonderd)... van hunne respective bedieningen . .. ontbonden " doch hun binnen 14 dagen gelegenheid gegeven tot inzending van verzoeken om handhaving of benoeming.

Aduarder zijlvest.

572. „10 Augusti 1661. Concepte rescriptie aen de sijlvesten „van Adewerder zijl," „bij N°. 13." - Briefwisseling van Ridderschap en Eigenerfden, hunne gecommitteerden en den landschapssecretaris Struuck met de scheppers van het Aduarder zijlvest, over de voorgenomen verhooging en verbreeding der Drentsche Laan en de doortrekking daarvan tot aan den Roderwolder diik 1661/62. J '

1 dossier.

NB. Door den landschapssecretaris Mr. C. W. Ellents is dit dossier in 1777 gevoegd bij N°- 13 („Aduwerder Zijlvesten, — „contest over de jurisdictie en evocatie") van den door hem in dat jaar opgemaakten inventaris der stukken aanwezig in 't privilegekastje (zie Inv. N°. 921).

De Drentsche Laan ligt tusschen Peise en Groningen.

573. „Peysse, rakende de zijlvesten van Aduwerder zijlen „ende visscheryen. 25." — Stukken betreffende het geschil tusschen Drente en het Aduarder zijlvest over de jurisdictie over het Peiser diep. 1666/67. Met retroacta d.d. 1555, 1563, 1573 en 1575.

1 dossier.

NB. Zie regesten N°". 91, 121, 127, 140 en 143.

't Is niet zeker of de retroacta hier behooren.

Agent.

574. „ Agent, commys ter griffie van Haar Hoog Mogenden. „Hyruit blykt, dat de commysen van der IIaar en Hoppinck „ter griffie van Haar Hoog Mogenden als 2^ clerquen van Stad