is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„en Lande zyn geconniveert, dog de beide laasten Schiefel en „Bymholt op de naam van de landschap Drenthe zyn angesworen. „1658, 1/17, 1772, 177b."—Stukken betreffende de benoemingen beëediging van Drente's agenten in 's Gravenhage en klerken ter griffie van de Staten-Generaal. 1629—1780.

1 portefeuille.

NB. De verzameling, die is aangevuld, bestond reeds in 1777. Waarschijnlijk werd zij gevormd met't oog op's agents positie. Of echter alle stukken (ook de aanbevelingsbrieven) toenmaals hierin bewaard werden, is niet zeker. Kene verzameling aanbevelingsbrieven vindt men in Inv. N°. 90 (afd. Resolutiën en brieven).

Ambtgeld.

575. Afschrift van de „Taxatie der ampten in de landtschap „Drenthe," in 1694 vastgesteld door den stadhouder. 1727.

1 stuk.

NB. Het stuk is gewaarmerkt door P. Ketel, schulte te Diever — Wapserveen.

57Ö. „Lijst van de gewesene ambtenaren, welke hun om scha„vergoedinge van betaalde equivalenten hebben vervoegt, ingevolge „publicatie van d. 4 Sept. 1798."—Requesten, met bijlagen, van gewezen ambtenaren om schadevergoeding wegens de door hen betaalde ambtgelden, in verband met het vacant verklaren hunner betrekking. Met lijst der requesten. 1798.

1 portefeuille.

NB. Ontbreken de requesten op de lijst genoemd onder Nos. 6, 7, 9, 35—51, 53, 55; terwijl ook aanwezig is een in de lijst niet genoemd request van J. Hoüwink, wed. M. Dassen.

In verband met het besluit der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam d.d. 15 Augustus 1798, met betrekking tot de restitutie der ambtgelden en het verleenen van schadevergoeding wegens betaalde recognitie-penningen, verzocht de agent van financiën bij schrijven d.d. 27 Aug. d.a.v. van het Intermediair Administratief Bestuur verschillende opgaven hieromtrent (Inv. N°. 138 (afd. Resolutiën en brieven) deel I, bladz. 309—311). Nadat de zaak eerst commissoriaal was gemaakt (not. I. A. B. d.d. 31 Aug. 1798 N°. 4), besloot het I. A. B. op 4 Sept. 1798 den ingezetenen bij publicatie van de zaak kennis te geven, opdat zij hunne belangen zouden kunnen inbrengen. Op 28 Sept.