is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d.a.v. brachten de gecommitteerden, in wier handen de ingekomen requesten waren gesteld, aan het I. A. B. rapport uit, onder overlegging van een concept-missive aan den agent van financiën, welke missive door het Bestuur werd overgenomen (notulen I. A. B. d.d. 28 Sept. 1798 N°. 3; Inv. N°. 140 (afd. Resolutiën en brieven) deel I, fol. 145 — 154 verso).

Annerveensche Compagnie.

577. Request, met bijlage, van Geert Jans ten Velde te Zuidlaarderveen aan Drost en Gedeputeerden om opname van een stuk grond onder het octrooi der Annerveensche compagnie d d 22 Maart 1768. 1778.

1 omslag

NB. De bijlage is een ouder request, gericht aan Ridderschap en Eigenerfden.

578. „Reglement over de turfgraveryen in de Kylhoek en „Annerveense hrn comp6., welke de uitvaart langs de Kijl en Mar„tenshoek hebben..." Groningen, L. Huisingh, 1784.

1 deel (gedrukt).

57®. Uittreksels uit de 19de—368te rekeningen der Annerveensche compagnie, over 1 Januari 1785—1802 December 31, met jaarlijksche staten van hare bezittingen en lasten. 1786—1803.

1 portefeuille.

NB. Bij besluit d.d. 5 Maart 1785 stelden Drost en Gedeputeerden den boedel van den voortvluchtigen ontvanger-generaal Mr. J. van Lier wegens den grooten achterstand onder sequestratie. Zij benoemden tot curator den landschrijver Mr. W. H. Erkenswijk, terwijl wegens „de grote extensie van desen boedel" aan L. Nijsikgh, schulte te Diever, werd opgedragen de bizondere belangen van Drente in dezen waar te nemen. Hij zou tevens den curator behulpzaam zijn bij den verkoop der goederen, 't nazien der boedelpapieren en 't opmaken van den boedel-inventaris. Bij besluit van Drost en Gedeputeerden d.d. 29 Maart 1785 werd de commissie van Nijsi.noh overgedragen op Mr. C. Kniphorst, schulte te Meppel.

Het tot den boedel behoorende 1/4 in de Annerveensche compagnie werd door Drente gekocht of geannexeerd. Een spoor van aankoop is echter niet gevonden, doch de rekeningen der compagnie sedert 1794 vermelden Drente als deelgerechtigde. De uittreksels zijn vervaardigd door Mr. Kniphorst en door