is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. De staat d.d. 1689 is blijkbaar de oudste, die opgemaakt is; dit schijnt te mogen worden verondersteld naar aanleiding van de daarin voorkomende algemeene beschouwingen omtrent den toestand sedert de opheffing der abdij en van de uitvoerige omschrijvingen. Hij is waarschijnlijk opgemaakt in verband met het besluit van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 5 Maart 1689 om alle landerijen te Assen publiek te verhuren. In 1742 kwam de zaak opnieuw ter sprake. Ridderschap en Eigenerfden verzochten toen „de heeren van 't collegie", „sig te informeren, of van „de huisen en landen tot Assen al te zamen ook canon betaalt „werd"; den eerstvolgenden landdag werd rapport verwacht „van „'t geene alsnog geen canon doet" (resolutie Ridderschap en Eigenerfden d.d. 13 Maart 1742). De staat van 1742 is „overgegeven den 22 Meij 1742" niet op een landdag, terwijl Drost en Gedeputeerden toen evenmin zoowel gewoon als op den rechtdag vergaderd waren; den eerstvolgenden landdag vernemen wij niets van de zaak.

Bij de staten d.d. 1742 en 1782 telkens een borderel.

(iOfi Antwoord van den rentmeester van Assen aan Drost en Gedeputeerden, opgevende de tot het rentambt behoorende goederen, die het voordeeligst kunnen worden verkocht, en de wijze waarop die verkoop zal moeten plaats hebben. 1794.

1 omslag.

NB 't Antwoord is gehecht aan de desbetreffende aanschrijving van Drost en Gedeputeerden.

607. Voorwaarden van de periodieke verpachting van „het „corpus des convents Assen", 1625. Met „settinge van de lan„deryen gehoerende onder 't corpus van Assen", (1625?).

1 dossier.

608. Voorwaarden van de periodieke verpachting „van de „plaetsen, gronden, landerijen ende campen, diewelcke die coeters „in Assen int gebruijck hebben" over 1649—1798. 1649—1792.

1 portefeuille.

NB. De voorwaarden voor de verpachting in 1649 zijn tot grondslag aangenomen voor de latere verpachtingen. De verpachtingen vonden elke 6 jaren plaats; doch ook van 1658 zijn voorwaarden aanwezig. Daarna geene tot 1696, toen de oude voorwaarden werden herzien. De voorwaarden van 1743 ontbreken. Die van 1750 zijn voorzien van opmerkingen enz. van den land-