is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schapssecretaris Mr. C. W. Ellentb ten behoeve van de verpachting van 1756.

Hierbij gevonden een geappostilleerd request d.d. 1652 van de huurders der erven te Assen aan Drost en Oedeputeerden, klagende over weigering van de keuters aldaar om mede te betalen de kosten van een gemeenschappelijk aangestelden „koekeerder" ; terwijl aan de voorwaarden d.d. 1658 gehecht zijn geweest 2 requesten d.d. 1654 van de huurders der erven te Assen, klagende over de schade door hen geleden van de losloopende varkens van keuters.

609 „Meetinge van ijder acker op de Hooge Want, 1651 „geschiet." — Staten en aanteekeningen van de meting der akkers op het Hooge want te Assen. 1651.

1 dossier

61©. Stukken betreffende den publieken verkoop door Drost en Gedeputeerden van huisplaatsen aan de vaart te Assen. 1780.

1 dossier.

611. „Grondschattinge en omslaegen van de verkogte huis„plaetsen. 1780." — Aanteekeningen over 1781—1792 omtrent de betaling van de grondschatting en de omslagen van de in 1780 door Drente verkochte huisplaatsen aan de vaart te Assen. (1793?).

1 dossier.

NB. Hierbij eene notitie d.d. 20 Aug. 1789 van J. Tebbertman omtrent de meting van de gronden gekocht door A. M. Sorg en C. Hilbrants.

612. Request van A. M. Sorg te Assen aan Drost en Gedeputeerden om een stuk grond aan den noordkant der vaart te Assen te mogen koopen; met gunstige apostille. 1784.

1 stuk.

. 613. „Lijste van het canon." — „Opgaave van de huizen en „landerijen te Assen, welke met canon bezwaard zijn, alsmeede „van de personen, die daarvan thans eigenaren zijn." 1803.

1 stuk.

NB. Deze opgave is opgemaakt en geteekend door den rentmeester van Assen J. C. Andrews.