is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

614. Stukken betreffende den verkoop van goederen te Assen, behoorende tot 't rentambt Assen. 1803.

1 dossier.

615 Acte van overdracht aan Drente door J. Th. Steenbergen c.s. van het Smittiesveen in de marke van Zeyen. 1777.

1 charter.

NB. De overdracht geschiedde aan den rentmeester van Assen.

616. Acte van indemniteit, door den drost Caspar van Ewsum afgegeven aan Drente, met betrekking tot de hem door haar geschonken Ossenweide bij Groningen, voor 't geval dat

^620 aan de abd^ t8 ASSen Z°U moeten worden teruggegeven.

1 charter.

617. „Proevenbrieff van juffer Gent. 9". — Minuteele resolutie van Drost en Gedeputeerden, houdende verleening eener prebende uit de goederen der voormalige abdij te Assen aan Anna Sibile van Gent, dochter van Johan van Gent heer te Oostermieden. 1669.

1 stuk

Besmettelijke ziekte.

618. „Van de besmettelike ziekte onder menschen en beesten." — Stukken betreffende de maatregelen van Drente's bestuur tot wering van besmettelijke ziekten. 1711 1794.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn stukken van 1711 — 1715, 1718 1732 1745 1768, 1769, 1772, 1773, 1779-1781, 1794.

Hierbij 1 stuk, gericht aan Drost en Gedeputeerden, afkomstig uit verzameling N«. 7 (M«. J. W. en P. D. Kymmell te Utrecht en te Leeuwarden).

Bestiaal.

619. Request, met bijlage, van de kooplieden Lucht en schaap te Amsterdam aan Drost en Gedeputeerden om vrijstelling van het bestiaal voor 't door hen op de Nietap geslacht vee, bestemd voor Holland. 1794.

1 omslag.

NB. Als bijlage is aan 't request toegevoegd een gelijksoortig