is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brand.

628. „Ordonnantie op het voorkomen en blusschen van brand „te Assen", uitgegeven door Drost en Gedeputeerden. Meppel J. van Buren Lensink, 1761.

1 deel (gedrukt).

Breuken voor 't College.

62». „88. Notule van de breucken voor het Collegie." — „Memorie van de breucken, daervan condemnatie is geschiet "t sedert den 23 Martij 1639." - Lijst der door Drost en Gedeputeerden over 23 Maart-11 Juli 1639 geslagen breuken; met aanteekemng omtrent verleende remissie, de betaling en de verdeeling ervan over de leden van 't College tot Augustus 1640. Met bevel op den executeur tot het aanzeggen aan beboete personen d.d. 17 Augustus 1639. 1639/40.

1 dossier.

NB. De lijst is van de hand van den landschapssecretaris J. Stkuuck.

„Buner veenplaatsen."

630. „Buner veenplaatze. 1762. 134."- Stukken betreffende den aankoop door Drente van veenplaatsen in het Buiner veen van de weduwe van A Hovinge, van J. Hoijtinge en van K. Jansen. 1762.

1 dossier.

Declaratiën (Geordonnanceerde-).

631. Schuldvorderingen en verzoeken om betaling, voorzien van aanteekeningen der daarop door Drost en Gedeputeerden geslagen ordonnantiën van betaling ten laste van de ontvangersgeneraal, de secretarissen, den klerk C. Monter of de rentmeesters. 1 Februari 1610-1678 December 11 (onvolledig).

10 portefeuilles (gedeeltelijk verbroken lias).

NB. Het schijnt, dat indertijd niet alle hier aanwezige stukken bijeen bewaard werden, of wel eenige splitsing in rubrieken bestond; immers tusschen gave stukken vindt men geschondene of gevlekte. Meerdere stukken werden vermengd met deze gevonden, die zeer zeker in later tijd hierbij zijn gevoegd, b.v. stukken uit het archief van den agent Mr. J. van Tongeren;