is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van don klerk ter landschapssecretarie Caspar Monter over de onmogelijkheid huur te vorderen voor den molen te Dikninge, omdat deze in den oorlog met Munster verbrand werd. 1679.

1 dossier.

NB. Is deze memorie misschien opgemaakt naar aanleiding van een request om vermindering der huur, zooals na de oorlogsjaren zeer vele werden ingediend ?

652 „Dickninger meule." — Minuteel besluit van Drost en Gedeputeerden, der „meyerse" van den Dikninger molen bevelende, haren zwager bij zich in huis te nemen en den molen door hem te laten bedienen, opdat er voldoend beheer zij. 13 Maart 1686.

1 stuk.

653. Stukken betreffende de geschillen tusschen Drost en Gedeputeerden en W. en J. L. Tonkens, te de Wijk en te Westervelde, over den eigendom van een bengelklokje en een schuurtje te Dikninge, een kerkbank in de kerk te Yhorst en andere goederen van Dikninge. Met declaratiën van kosten van den advocaat Mr C. E. Carsten junior te Hoogeveen (genummerd 1—7.) 1789/1790.

4 dossiers.

NB. W. en J. L. Tonkens eigenden zich de goederen toe, op grond dat zij erfgenamen waren van den overleden oud-gedeputeerde W. Lunsingh, tot 1760 rentmeester van Dikninge, aan wien die goederen zouden hebben behoord. Bij zijne benoeming tot gedeputeerde op 18 Maart 1760 werden hem door Ridderschap en Eigenerfden de woning en de overige voordeelen, aan het rentmeesterschap verbonden, uitgezonderd het tractement ten gebruike gelaten.

Drost en Gedeputeerden achtten het recht van Drente onbetwistbaar als eigenares der gesaeculariseerde goederen van Dikninge.

Aanwezig zijn de stukken van 3 processen (over het bengelklokje, het schuurtje en de kerkbank) en verder de stukken over eene schikking in der minne met betrekking tot de andere goederen.

654. Acte van verhuring door Drost en Gedeputeerden aan Peter Janss. en zijne ertgenamen van het erf Tesinge te Hesselte bij Havelte. '21 Januari 1614.

1 stuk.