is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. In 1215 ontving de abdij te Ruinen van Otto elect van Utrecht een tiend in Leeuwte, door wijlen Hfeo Radink van 'a bisachops voorgangers in leen gehouden (cart. Dikninge fol. 7 verso, Inv. v. h. archief der abdij te Dikninge regest N°. 13). In 1217 bevestigde bisschop Otto deze gift (cart. Dikninge fol. 5. Inv. v. h. archief der abdij te Dikninge regest N°. 14).

In 1543—1546 trekt de abdij „van weghen joffer Marie van „Isklmüden" 15 goudguldens, te betalen door Reyner Bonckkn in de Leeuwte (Inv. Dikninge N°. 16). 't Manuaal d.d. 1572 (Inv. Dikninge N°. 12) vermeldt nog andere inkomsten onder Vollenhove.

Wellicht hangen deze posten (althans ten deele) samen. Hoe 't zij, op een der in den tekst omschreven stukken staat met 17de eeuwsche hand „Dickeninghe", waaruit blijkt, dat een band moet bestaan hebben tusschen de abdij en 't Habbenslach. Geen licht is te putten uit de resolutiën van R. en E. en D. en G. over 1608—1616, de rekeningen van Dikninge over 1601 en 1619 en de verschillende manualen en registers vermeldende de bezittingen der abdij. Vruchteloos zal men ook naslaan Magnin, Kloosters, 't lottingsregister over 1616; en den index op de lottingsregisters in voce erfpacht.

666. Acte waarbij Gerrit Jansen Brouwer c.u. te Mastenbroek ten behoeve van Drente verbinden hunne goederen in Mastenbroek en in 't kerspel Zwolle voor de dijk-, polder- en andere lasten, welke rusten op de goederen door hen op 15 Maart 1641 van 't landschap in erfpacht ontvangen. 1651.

1 charter.

667. „N°. 16. Accoort van Ridderschap en Egenerfden wegens „de prebenden." — Overeenkomst tusschen de Ridderschap en de Eigenerfden omtrent de begeving van prebenden uit de goederen der voormalige abdij te Dikninge. 12 Maart 1669.

1 stuk.

NB. Dit stuk is een gelijktijdig uittreksel uit het register der resolutiën van Ridderschap en Eigenerfden, gewaarmerkt door den secretaris J. Nijsinoh. In dorso is het, buiten het reeds vermelde opschrift, getiteld: „15. Questiën over het stight Dickeningen „ende accoert."

668 Minuteele resolutiën van Drost en Gedeputeerden, houdende verleening van prebenden uit de goederen der voormalige