is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,2". — Stukken betreffende het verzoek van de weduwe Rabenhaupt aan de Staten-Generaal, om het proces, door den rentmeester der domeinen van Drente tegen haar ingesteld, te verwijzen naar den krijgsraad 1076.

1 dossier.

076. Stukken betreffende de inning door Drost en Gedeputeerden van hetgeen de rentmeester der domeinen wegens zijne administratie over 1653 was schuldig gebleven. 1654/55.

1 dossier.

677. Jaarlijksche rapporten omtrent den toestand der goederen behoorend tot het rentambt der domeinen, door den rentmeester uitgebracht aan Drost en Gedeputeerden, gedeeltelijk in margine voorzien van de door dezen ter zake genomen besluiten. 1740—1794.

1 portefeuille.

NB. Aanwezig zijn rapporten van de jaren 1740—1750, 1762—1772, 1781, 1782, 1794.

Ook enkele rapporten in antwoord op bepaalde vragen komen hierbij voor.

078. Maandstaten van ontvangst en uitgaaf bij den rentmeester der domeinen, over September 1798—1803 Februari 3. 1798—1803.

1 portefeuille.

NB. Deze staten werden door den rentmeester ingezonden bij de Commissie van Financie en de Gecommitteerden uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de financiën enz. van Drente.

Hierbij 2 staten van ontvangst en uitgaaf over de jaren 1801 en 1802 opgemaakt in Januari 1803.

Ontbreken de staten over October—December 1798, Mei— Augustus 1800, Juni en September—December 1802.

Gelijke staten over 5 September 1805—1806 Februari 27 zijn te vinden in het archief van den Raad van Financiën (Inv. N®. 1469).

Vergelijk Inv. N°. 1148.

079. Aan 's konings rentmeester van Drente beteekende vidimus van 't request der ingezetenen van Drente en der eigenaren te Groningen van onroerend goed in Drente, om kwijtschelding en vermindering der achterstallen van domeinpachten, en van de