is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NB. De stukken bestaan uit eene briefwisseling van Drost en Gedeputeerden met de Staten van Overijsel.

721. Concepten en minute der deductie, door Ridderschap en Eigenerfden op 18 Juni 1690 ingeleverd bij de Staten-Generaal, ten betooge van hun recht 's landschaps ambtenaren aan te stellen en voor dezen instructiën vast te stellen. 1690.

1 portefeuille.

NB. De minute is geteekend.

De deductie werd opgesteld in verband met de bewering van Overijsel, dat Drente niet zou nakomen de overeenkomst d.d. 1668 omtrent de begeving van 't drostambt.

Zie ook Inv. N°. 633.

Drostambt (rechten en plichten van den dorst).

722. „Copiële instructie voir drost Engelbf.rt van Ensse, „anno 1558" April 17. — Afschrift der „Instructie voir Engel„brecht van Ensse, bij den Co. Mateyt gecommitteert in den

staet ende offitie van castelleyn van Couverden ende drossart „van den lande van der Drenthe, hoe ende wat manieren hij „deselve ampten houden ende bedienen ende wat preëminentiën „profyten ende emolumenten hij genieten sall."

1 stuk (liasstuk).

NB. Het afschrift, genomen uit het „Registre des actes despeschees „en finances, commenfandt en Janvier XVC cincquante sept et „finissant en Decembre LXII", en dus van 1563 of jonger, is gewaarmerkt door E. Biscopiüs, notarius publicus.

723 Afschrift der „Instructie voor Euert van Eensse, by „der Coe. Ma', gecommitteert in den staet ende offitie van caste„leyn van Coeuorden ende drossaert van de landen van de „Drenthe, hoe ende in wat manieren hy deselve ampten houden „ende bedienen ende in wat preëminenciën, prouffyten ende „emolumenten hy genieten sall," d.d. 26 Mei 1576. 1583,

1 stuk.

NB. Het afschrift is op 14 Mei 1583 gewaarmerkt door Rataller.

724. „Vera copia van de commission dess jetzigen drosten „Hijndrick de Vosss" van Steenwijck, en van de in dorso dier acte geschreven verklaring van eedsaflegging in banden van den