is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benoemden om te trachten eene minlijke schikking tusschen partijen te bewerken. Deze schikking kwam tot stand op 27 December 1680.

Eender stukken is in dorso genummerd „21"; waarop dit nummer betrekking heeft, is onbekend.

752. Protest van den heer van Echten bij Ridderschap en Eigenerfden tegen de inmenging van Drost en Gedeputeerden in het geschil tusschen den pachter van den impost op wijnen en bieren Roeland a Been en eenige kolonisten op EchtensHoogeveen. (1682?).

1 stuk.

NB. Op den rechtdag d.d. 27 Januari 1682 werd behandeld het proces van Roeland a Been, pachter van den impost op wijnen en bieren over Pesse, Echten en Ansen, tegen 17 huisgezinnen in Pesser Legeveld.

't Is niet zeker, of 't stuk oorspronkelijk dan wel een afschrift is.

753. Concept-beklag van Drost en Gedeputeerden bij den heer van Echten over zijn verbod aan den schulte te Echten om in opdracht van den drost getuigen te hooren uit zijne heerlijkheid. 1ste helft 18de eeuw.

1 stuk.

NB. Op de laatstgehouden synode was volgens dit schrijven door de classis Meppel geklaagd over zeker „vuijlaardig pasquil „op de predicanten van dat classis alsmede op den predicant „van het Hogeveen en de zijne gemaakt, op het Hogeveen gevonden „en op het synode vertoont." Het was ter ontdekking van den schrijver, dat de drost een getuigenverhoor beval.

In den index op de synodale resolutiën en de resolutiën van Drost en Gedeputeerden is de zaak niet te vinden.

Echtens-Hoogeveen (jachtrecht).

754. Antwoord, met bijlagen, van Roelof van Echten, heer van Echten, aan den drost, ten bctooge dat het jachtrecht in Echten en Zuidwolde hem toekomt. 1765.

1 omslag

Echtens-Hoogeveen (Echtensche (Hoogevee.nsche)vaart).

* 5•>. Minuteel plakkaat van Drost en Gedeputeerden tegon het openen en sluiten der verlaten in het diep van Echten naar