is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvoor gevraagde opgaven van den ontvanger-generaal en de rentmeesters van Drente. Augustus 1799.

1 omslag.

NB. Deze opgave werd op 27 Augustus 1799 opgezonden aan den agent van financiën, ingevolge zijne aanschrijving d.d. 24 Juli t.v.

SOI. Driemaandelijksche staten, met bijlagen, omtrent de „betalingen gedaan op de respecten der begroting voor 1802" voor Drente. 1802/3.

1 dossier.

XB. Deze staten zijn opgemaakt door den commies bij 't Depart. bestuur van Overijsel Mr. G. Vos ten behoeve van de opgaven, door de Commissie uit het Departementaal bestuur van Overijsel tot de financiën enz. van Drente aan dat bestuur te doen.

Concepten en minuten van „specifique en gemotiveerde „begroting(en) van alle zodanige sommen als jaarlijks in het „voormalig gewest Drenthe zullen benodigd zijn" voor 1803, 1804 en 1805. 1803, 1804.

1 bundel.

NB. Deze begrootingen zijn opgemaakt door den ontvangergeneraal van Drente en den commies bij 't Dep. bestuur van Overijsel Mr. G. Vos.

Voor 1805 zijn er 2 begrootingen; de eene d.d. 16 Juli 1804, uitvoerig en geteekend door den ontvanger en den commies; de andere d.d. 23 Juli 1804, slechts enkele rubrieken van de vorige bevattend, daarvan eenigszins afwijkend en niet geteekend. Beide evenwel zijn opgemaakt „door de ... ontvanger-generaal en commis" „tengevolge aanschrijving van het Dep'. bestuur van Overijssel „in dato 6 Julij 1804."

Fransche emigranten.

HOS „Brieven, dat hier geene goederen van Fransche emi„granten etc. zijn. Julii 1798." — Opgaven der kerspelbesturen omtrent de „eigendommen toebehorende aan Fransche emigranten „of aan geestelijke corporatiën, bestaan hebbende in de Oosten„rijksche Nederlanden, thans mede behorende aan de Fransche „Republiek." 1798.

1 bundel.

NB. Hierin bevinden zich 2 ongenummerde brieven, terwijl de