is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„van de abuisen ende misrekeningen in de respective gront„ schattingsregisters van den jaere 1654 bevonden, daerinne ver„scheijdene posten minder sijn uijtgetrocken ofte gecalculeert, als „deselve in effecte comen te bedragen, die tot proufijte van de „ landtsehap Drenthe moeten werden verhoocht, volgens last van „de Ed. Mo. Heeren Ridderschap ende Eygenerffden op den „landtsdach den 6 Martij 1683 aen den clercq (J. Monter gege„ven ende op den rekendach den 7 Augusti 1683 vernieuwt".

Het andere:

„Concepte. Staet van 't gene eenige carspelen, buirschappen „ende particulieren hebben te corten van dat deselve in de „registers van de grontschattingen en ommeslagen te hooch sijn „angeslagen ende andersints verlichtet, waervan deselve tijtlijx „bij acten van remissiën vergoedingen hebben genoten".

De aan Ridderschap en Eigenerfden ingeleverde staten vindt men in Inv. N°. 853.

852. Voorloopige staat van de fouten in de registers der grondschattingen en omslagen van 1654, op last van Ridderschap en Eigenerfden opgemaakt door den klerk C. Monter, en door hem ingediend op den rekendag van 7 Aug. 1683. 1683.

1 stuk.

NB. Dit stuk draagt tot opschrift:

„Provisionele staet ende opstellinge, ingevolge vorenstaende „last ende ordre, bevonden in de registers van de grontschat„tinge ende omslagen van eenige door abusive calculatie te min „ofte t' weynich hare goederen in voors. registers opgestelt ofte „uytgetrocken".

De „vorenstaende last ende ordre", die op het ontbrekend folio 1 gestaan heeft, was een extract uit het besluit van Ridderschap en Eigenerfden van 6 Maart 1683, dat later door den klerk werd gevoegd bij de volledige staten (zie Inv. N°. 853), toen hij deze inzond; daarbij vindt men dan ook 2 maal folio 1.

853. Staten van de fouten in de registers der grondschattingen en omslagen van 1654, op last van Ridderschap en Eigenerfden opgemaakt door den klerk C. Monter. 1683/4.

2 deelen.

NB. Hierbij een brief van C. Monter, waarbij hij de beide staten inzendt aan Gedeputeerden en gecommitteerden uit Ridderschap en Eigenerfden (tot den rekendag?).