is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-waardoor dese landschap voor alle gevreesde onheijl, confusie en „ vervall van binnen en van buiten moge worden geprotegeert en „beschermt." Daarom werd op den landdag d.d. 5 Maart 1689 besloten o. a. tot heffing van dubbel „capitaal", terwijl de geoctroieerde, anders vrijgestelde, plaatsen „mede enckelt capitaal zouden opbrengen.

90êS. Bijlagen (A—C) tot het request van ingezetenen van Colder- en Nijeveen aan Ridderschap en Eigenerfden, om een jaar remissie van hoofdgeld, in verband met de door hen tengevolge van doorbraak van zeedijken geleden schade. 1776/7.

1 omslag.

NB. Vergelijk resolutie Ridderschap en Eigenerfden d.d. 18 Maart 1777.

Vroeger was aan de ingezetenen van Colder- en Nijeveen in gelijke gevallen remissie van grondschatting verleend. Hoogersmilde.

904. Requesten, met bijlagen, van A M. Fassyn weduwe van Michael Pauw, en ten behoeve van den minderjarigen Johan Pauw aan Ridderschap en Eigenerfden, om beleening met de heerlijkheid Hoogersmilde. 1659 en 1666.

1 omslag.

NB. Hierbij:

a. een 17de eeuwsch afschrift van de eerste beleening van de heerlijkheid Hoogersmilde door Ridderschap en Eigenerfden op Adriaan Paüw d.d. 1633;

b. minuteele acte van beleening namens Ridderschap en Eigenerfden op Adriaan Padw d.d. 1687.

Bij besluit van Ridderschap en Eigenerfden d.d. 19 Februari 1633 werden de Dieverder, Legler en Smilder venen onder de benaming Hoogersmilde tot eene heerlijkheid verheven en werd daarmede beleend Adriaan Pauw, ridder, heer van Heemstede en raadpensionaris van Holland.

Volgens besluit van Ridderschap en Eigenerfden d. d. 17 Februari 1635 kwam den heer toe de aanstelling van een schulte en ook het jachtrecht in de heerlijkheid.

De beleeniug geschiedde naar Stichtsch leenrecht, doch op verzoek van IIknry Cliffort, heer van Hoogersmilde, werd door Ridderschap en Eigenerfden nader verklaard, dat de heerlijkheid Hoogersmilde zou worden geacht te zijn uitgegeven „ten Overyssel„schen Stigtschen lheenrecht" (resol. R. en E. d. d. 24 Maart 1778).